Dir. 2007:1

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

översyn av de svenska flygplatserna

(N2006:06)

Dir.

2007:1

Beslut vid regeringssammanträde den 25 januari 2007

Sammanfattning av uppdraget

Utredningen om översyn av de svenska flygplatserna

(N2006:06) skall redovisa sitt arbete till regeringen redan den 1

oktober 2007.

Uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2006 att tillkalla en särskild

utredare för att göra en översyn av det samlade svenska

flygplatssystemet (dir. 2006:60). Utredaren skulle enligt

direktiven redovisa uppdraget till regeringen senast den 31

december 2007. Regeringen beslutade den 9 november 2006 om

tilläggsdirektiv till utredningen.

Tiden för redovisning av uppdraget förkortas vilket innebär

att uppdraget i sin helhet skall redovisas redan den 1 oktober

2007.

(Näringsdepartementet)