Dir. 2007:24

Direktiv för översyn av tillsynen inom

Kommittédirektiv

Direktiv för översyn av tillsynen inom

socialförsäkringsområdet

Dir.

2007:24

Beslut vid regeringssammanträde den 1 mars 2007

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall utreda möjliga organisatoriska former

för tillsynen inom socialförsäkringsområdet.

Utredaren skall utifrån sin utvärdering och analys lämna

förslag till hur en framtida funktion för tillsyn inom socialför-

säkringsområdet kan organiseras. Inriktningen av tillsynen skall

vara mot systemtillsyn och effektivitetsgranskning, Funktionen

skall vara skild från Försäkringskassan. Utredaren skall också

lämna förslag till hur granskningsområdet bör avgränsas. Ut-

redarens förslag skall ha som utgångspunkt att stärka rätts-

säkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet

och skapa ökad tilltro hos medborgarna.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2007.

Bakgrund

Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkrings-

kassorna bildade den 1 januari 2005 den nya sammanhållna

myndigheten Försäkringskassan. När RFV upphörde försvann

också den tillsyn RFV utövat över de allmänna försäkrings-

kassorna. RFV skulle verka för att de allmänna försäkrings-

kassorna tillämpade socialförsäkrings- och bidragssystemen

likformigt och rättssäkert. RFV ansvarade vidare för ekonomi-

styrningen av försäkringskassorna.

Dessa funktioner har nu integrerats i den sammanhållna or-

ganisationen i form av intern kontroll och granskning. Detta

2

innebär att den kontroll och granskning som bedrivs i dag inte

står i helt oberoende ställning till den verksamhet den har att

granska.

Annan tillsyn, granskning och kontroll

Förutom den interna kontroll och granskning som sker i För-

säkringskassan utövas också tillsyn av Justitieombudsmannen

och Justitiekanslern. Därutöver granskas och kontrolleras verk-

samheten av Riksrevisionen och ibland också av regeringens

stabsmyndigheter.

Justitieombudsmannen (JO) granskar Försäkringskassan ur

ett förvaltningsrättsligt perspektiv. JO granskar ärenden på en-

skildas respektive på eget initiativ. De flesta ärenden granskas i

samband med besök i organisationen. JO begär då i förväg fram

ett antal ärenden, dels några av de äldsta ärendena inom vissa

ärendeslag, dels ett antal slumpmässigt utvalda ärenden och

granskar handläggningen av dessa.

Justitiekanslern har i likhet med JO tillsyn över myndigheter

och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att

lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december

1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justi-

tiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som

främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offent-

liga verksamheten. Justitiekanslern kan inte ompröva beslut

som fattats av andra myndigheter. Justitiekanslern bestämmer

om en anmälan från en enskild skall föranleda några åtgärder.

Riksrevisionen genomför den årliga revisionen men också

effektivitetsrevision. Här har fokus legat på lika behandling och

rättssäkerhet, t.ex. inom förmånsslagen havandeskapspenning

och sjuk- och aktivitetsersättning. Regeringen kan dock inte

lämna uppdrag till Riksrevisionen.

Statskontoret och Ekonomistyrningsverket kan på rege-

ringens uppdrag granska myndigheten. Detta kan vara både

övergripande granskningar, t.ex. Statskontorets uppdrag att följa

Försäkringskassans förändringsarbete, eller mer avgränsade

uppdrag som att utvärdera den finansiella samordningen.

Tidigare kunde också det nu avvecklade Riksrevisionsverket

3

utföra granskningar både på eget initiativ och på uppdrag av

regeringen.

Begreppen systemtillsyn och effektivitetsgranskning

Begreppet systemtillsyn innebär att tillsynsfunktionen granskar

tillsynsobjektets metoder för att kvalitetssäkra sin verksamhet.

Man granskar tillsynsobjektets egna system för styrning och

kontroll och bedömer om dessa med rimlig säkerhet säkerställer

en korrekt och enhetlig tillämpning av lagstiftningen.

Effektivitetsgranskning innebär att tillsynsfunktionen

granskar om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt

med utgångspunkt i det statliga åtagandet.

Behovet av en översyn

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1

finansplan avsnitt 1.7) aviserat en översyn av de organisatoriska

formerna för tillsynen av socialförsäkringsområdet. Det finns i

dag ingen från Försäkringskassan skild funktion som syste-

matiskt utför systemtillsyn och granskar effektiviteten inom

socialförsäkringsområdet. Denna ordning är enligt regeringen

inte ändamålsenlig för att säkerställa den framtida rätts-

säkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.

Försäkringskassan betalar ut cirka 435 miljarder kronor år-

ligen, vilket motsvarar närmare hälften av statsbudgetens utgif-

ter, och förfogar över administrativa medel om drygt åtta

miljarder per år. Försäkringskassan fattar årligen ca 15 miljoner

beslut om ersättning och verkställer mer än 60 miljoner utbe-

talningar till enskilda. Det är därför angeläget att rättssäkerheten

och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet fortlöpande

blir föremål för objektiv granskning. Den enskilde skall ha

samma rätt till förmåner oavsett var i landet han eller hon är

bosatt. Osakliga regionala skillnader skall inte förekomma. För-

säkringen skall också fungera på samma sätt för alla försäkrade.

Ingen skall diskrimineras genom socialförsäkringens tillämp-

ning.

4

Försäkringskassans administration måste samtidigt vara

effektiv. Handläggningen skall inte bara ske korrekt, utan också

till en så låg kostnad som möjligt. De statliga medel som an-

vänds till socialförsäkringens administration skall användas för

att ge största möjliga effekt. Administrationen måste ständigt

utvärderas och prövas för att nå bästa möjliga resultat.

Effektiviteten i administrationen och försäkringen är inte en-

bart beroende av myndighetens arbete eller socialförsäkrings-

lagstiftningens utformning utan också av hur angränsande om-

råden förvaltar sitt ansvar. Detta kan vara av betydelse både för

processer som angränsar till socialförsäkringsområdet och för

processer som skall fungera över gränssnitten mellan områden.

Dessa gränssnitt är viktiga ur ett individperspektiv. Myndig-

heternas verksamheter måste vara anpassade till varandra för att

den enskilde inte skall riskera att komma i kläm. Det kan t.ex.

uppstå problem med att ta till vara och utveckla en konstaterad

arbetsförmåga hos den försäkrade. I gränssnitten mellan myn-

digheters verksamhet kan vidare organisatorisk ineffektivitet

uppstå. Frågor som rör sig över gränssnitten är samtidigt svåra

att granska och utvärdera.

Försäkringskassan bedriver ett omfattande förändringsarbete

för att bli en modern organisation. Detta arbete har nu pågått i

två år. Uppdraget att se över de organisatoriska formerna för

systemtillsyn och effektivitetsgranskning inom socialförsäk-

ringsområdet skall ses som en del av detta moderniserings-

arbete.

Uppdraget

En särskild utredare skall utvärdera möjliga organisatoriska

former för systemtillsyn och effektivitetsgranskning inom

socialförsäkringsområdet.

Utvärderingen skall innehålla en analys av den nuvarande

strukturen för systemtillsyn och effektivitetsgranskning samt

förslag till hur en från Försäkringskassan skild funktion för

detta kan organiseras. Regeringens ambition är att minska om-

fattningen av den statliga administrationen. Därför skall utreda-

ren i sitt förslag till organisation för funktionen i första hand

5

utgå från möjligheten att använda befintliga myndighetsstruktu-

rer som bas för denna.

Utredaren skall vidare överväga om det är ändamålsenligt att

funktionen får ett större granskningsområde än bara socialför-

säkringsområdet. Utredaren skall överväga om också gräns-

snitten mellan socialförsäkringsområdet och angränsande om-

råden skall ingå i funktionens granskningsområde.

Utredaren skall beakta funktionens relation till Försäkrings-

kassan. Utredaren skall också beakta funktionens gränssnitt mot

andra myndigheter som i dag utövar tillsyn, kontroll eller

granskning inom socialförsäkringsområdet.

Utredaren skall beakta och redovisa de samlade kostnader

som kan uppstå på kortare och längre sikt som följd av utreda-

rens förslag. När kostnaderna värderas skall även kostnaderna

för statsbudgeten, inklusive påverkan på försäkringskostnader

och Försäkringskassans totala administrativa kostnader beaktas.

En särskild redovisning skall lämnas i fråga om de eventuella

personalkonsekvenser som uppstår med anledning av utredarens

förslag. En ytterligare aspekt är tidshorisonten och den hänsyn

som kan behöva tas till Försäkringskassans pågående föränd-

ringsarbete.

Utredarens utvärdering och förslag skall ha sin utgångspunkt

i att stärka rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäk-

ringsområdet samt stärka tilltron till socialförsäkringen och dess

administration hos medborgarna. Utredaren skall vidare beakta

att försäkringsdelegationerna upphört från och med den 1

januari 2007.

Försäkringskassan skall bistå utredningen med nödvändiga

underlag. I den mån andra myndigheters arbete berörs skall

samråd ske med dessa.

Utredaren skall lämna förslag till de författningsförändringar

som bedöms nödvändiga för att förslagen skall kunna genom-

föras. Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorgani-

sationer informerade om arbetet och ge dem möjlighet att fram-

föra synpunkter.

6

Redovisning av uppdraget

Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2007.

(Socialdepartementet)