Dir. 2007:27

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Reglering av elnätstariffer m.m (M 2006:03).

Dir.

2007:27

Beslut vid regeringssammanträde den 15 februari 2007

Förlängd utredningstid

Tiden för att slutredovisa uppdraget förlängs till den 30 april

2008. Tiden för att delredovisa uppdraget förlängs till den 1 juli

2007.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att bemyndiga chefen för

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (M2006/1496/E) att

tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till

reglering av elnättariffer m.m. (dir. 2006:39). Utredaren skall

göra följande:

− Lämna förslag till den lagstiftning och det regelverk i övrigt

som krävs för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten

skall godkänna eller fastställa nätföretagens överföringstariffer

innan de får börja gälla.

− Lämna förslag till den lagstiftning och det regelverk i övrigt

som krävs för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten

skall godkänna eller fastställa nätföretagens anslutningsavgifter

alternativt där tillsynsmyndigheten skall godkänna eller fastställa

nätföretagens metoder för att fastställa anslutningsavgifterna,

innan anslutningsavgifterna eller metoderna får börja gälla.

− Analysera om den nuvarande uppdelningen mellan

områdeskoncession och linjekoncession samt dess koppling till

reglerna för tariffsättning och redovisning är lämplig för att

2

åstadkomma ändamålsenliga, driftsäkra och kostnadseffektiva

elnät och om så inte är fallet föreslå åtgärder för detta.

− Beakta de slutsatser i fråga om naturgasmarknaden som dras

vid analysen av den nuvarande uppdelningen mellan

områdeskoncession och linjekoncession på elmarknaden och som

är relevanta för jämförelse mellan marknaderna, i det förslag till

utvidgat koncessionskrav för naturgasmarknaden som lades fram

i slutbetänkandet El- och naturgasmarknaderna –

energimarknader i utveckling (SOU 2004:129). I detta ingår även

att analysera behov av undantag från koncessionskrav samt, om

sådant behov finns, lämna förslag i denna del.

− Lämna förslag till hur de utlandsförbindelser som är anslutna

till det svenska regionnätet kan hanteras så att dessa förbindelser

behandlas enligt samma grunder som de utlandsförbindelser som

är anslutna till stamnätet.

Uppdraget skulle enligt beslutet redovisas senast den 1 mars 2007

i de delar som avser förslag till regler för förhandsprövning av

nätföretagens tariffer, förslag som avser tillsynsmyndighetens

prövning av nätföretagens anslutningsavgifter samt de förslag

som avser utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska

regionnätet. Övriga frågor redovisas senast den 20 december

2007.

Utredningstiden bör förlängas. Utredaren skall slutredovisa sitt

uppdrag senast den 30 april 2008. Utredaren skall delredovisa sitt

uppdrag senast den 1 juli 2007.

(Näringsdepartementet)