Dir. 2007:34

Avveckling av Integrationsverket

Kommittédirektiv

Avveckling av Integrationsverket

Dir.

2007:34

Beslut vid regeringssammanträde den 8 mars 2007

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall från och med den 1 juli 2007 ansvara

för avvecklingen av Integrationsverket. Utredaren skall dock

redan från den 26 mars 2007 i samarbete med Integrationsver-

ket förbereda avvecklingen så att myndigheten kan läggas ned

den 30 juni 2007.

Utredaren skall ha arbetsgivaransvar för personalen i av-

vecklingsorganisationen samt avveckla bland annat lokaler och

utrustning.

Bakgrund

Riksdagen har beslutat att Integrationsverket skall läggas ner

den 30 juni 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet.

2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87). En närmare analys av Integra-

tionsverkets verksamhet har gjorts för att regeringen senare

skall kunna återkomma till riksdagen med anslagskonsekvenser

till följd av avvecklingen. Resultaten av analysen redovisas i

promemorian Redovisning av uppdrag att analysera Integra-

tionsverkets verksamhet (Ju2007/366/IM). En hearing har hållits

med berörda myndigheter och organisationer om förslagen i

rapporten. Regeringen beslutar genom särskilda beslut denna

dag att uppdra åt Migrationsverket, Ungdomsstyrelsen, Statis-

tiska centralbyrån (SCB) och Svenska ESF-rådet att skapa en

organisation för att ta över vissa av Integrationsverkets myn-

dighetsuppgifter. Regeringen beslutar vidare denna dag att upp-

2

dra åt länsstyrelserna att förbereda sin organisation för vissa nya

uppgifter. Regeringen kommer senare att besluta om att förtyd-

liga ett antal myndigheters ansvar för nyanlända invandrares

etablering.

Uppdraget

Integrationsverket skall läggas ned den 30 juni 2007. Utredaren

skall från och med den 1 juli 2007 och tillsvidare ansvara för att

genomföra avvecklingen av Integrationsverket. Utredaren skall

dock redan från den 26 mars 2007 förbereda avvecklingen i

samarbete med Integrationsverket.

Ansvaret för avvecklingen ligger till och med den 30 juni

2007 hos Integrationsverket. Utredaren skall från och med den

1 juli 2007 ha arbetsgivaransvaret för den personal som kom-

mer att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren skall även

ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till Mi-

grationsverket, Ungdomsstyrelsen, SCB samt Svenska ESF-

rådet och som till följd av avvecklingen eventuellt sägs upp av

dessa myndigheter. Även denna personal skall ingå i avveck-

lingsorganisationen.

I uppdraget ingår att

-

utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera

arbetet samt redovisa detta för regeringen,

-

ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,

-

hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisatio-

ner,

-

fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghets-

avtalet och så långt som möjligt aktivt medverka

till att den övertaliga personalen kan få ett nytt ar-

bete eller finna annan acceptabel lösning i enskilda

fall,

-

utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt

Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsför-

medlingen, men även t.ex. Riksrevisionen, Ekono-

mistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pen-

3

sionsverk, företagshälsovården samt i fråga om ar-

kiven Riksarkivet,

-

vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla

lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivlägg-

ning och slutföra matriklar för berörd personal

samt avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Utredaren skall samråda med de myndigheter som skall ta över

vissa av Integrationsverkets myndighetsuppgifter eller som får

ett förändrat uppdrag till följd av Integrationsverkets avveck-

ling.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall lämna en avvecklingsplan till regeringen senast

den 15 maj 2007. Vidare skall utredaren lämna en delrapport

om hur avvecklingsarbetet fortskrider, inklusive budget för av-

vecklingen, senast den 1 juli 2007. Avvecklingen skall vara av-

slutad senast den 31 augusti 2008 och en slutrapport till reger-

ingen skall lämnas samma dag.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)