Dir. 2007:37

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Trafikuppgiftsutredningen (Ju 2006:04)

Dir.

2007:37

Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 maj 2006 gav

chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i uppdrag

att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som

genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av

allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller

allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv

2002/58/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54, Celex 32006L0024)

skall genomföras i svensk rätt (dir. 2006:49). Uppdraget skulle

redovisas senast den 1 april 2007.

Utredningen har antagit namnet Trafikuppgiftsutredningen

(Ju 2006:04).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall i stället redovisas

senast den 1 november 2007.

(Justitiedepartementet)