Dir. 2007:43

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

sambandet mellan redovisning och

beskattning (Fi 2004:19)

Dir.

2007:43

Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2007.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 oktober 2004

tillkallade finansministern en särskild utredare med uppdrag att

pröva hur sambandet mellan redovisning och inkomstbeskatt-

ningen skall se ut och föreslå de skatteregler som är motiverade

utifrån analysen (dir. 2004:146). I juni 2005 lämnade den

dåvarande utredaren delbetänkandet Beskattning när tillgångar

värderas till verkligt värde (SOU 2005:53). Det huvudsakliga

uppdraget skall enligt direktiven redovisas före utgången av

juni 2007.

Utredningstiden förlängs. Utredaren skall i stället redovisa

sitt uppdrag senast före utgången av juni 2008.

(Finansdepartementet)