Dir. 2007:47

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för

miljöstudier (Fi 2004:18)

Dir.

2007:47

Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2007

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

När Expertgruppen för miljöstudier studerar den samhälls-

ekonomiska effektiviteten i användningen av offentliga medel

och styrmedel som har miljömässiga konsekvenser, skall fokus

ligga på miljöpolitiken och uppfyllelsen av de miljöpolitiska

målen.

Bakgrund

Regeringen beslöt 1981 att inrätta en expertgrupp för studier i

offentlig ekonomi (ESO) med uppgift att bevaka forskning och

utveckling inom området, förmedla information t.ex. genom

kunskapsöversikter, utföra mindre undersökningar i egen regi

och ge impulser till forsknings- och utvecklingsinsatser rörande

skilda offentlig-ekonomiska problem. År 2003 omvandlade

dåvarande regeringen ESO till en expertgrupp för miljöstudier

med uppdrag att studera samhällsekonomisk effektivitet i

användning av offentliga medel och andra styrmedel som har

miljömässiga konsekvenser (dir. 2003:85).

Behov av ett ändrat uppdrag för expertgruppen

Regeringen lägger stor vikt vid att säkra en hållbar utveckling.

Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska styrmedel,

2

forskning och ny teknik är viktiga verktyg för att styra mot en

hållbar utveckling.

Utvärdering och analys utgör viktiga beståndsdelar i en

effektivt bedriven miljöpolitik. Det ingår redan i expert-

gruppens uppdrag att studera effektivitet i användningen av

offentliga resurser på miljöområdet. Regeringen anser att det är

angeläget att betona såväl vikten av utvärdering av miljö-

politiken som att sådan utvärdering bidrar till uppfyllelse av de

miljöpolitiska målen.

För att säkerställa att gruppens arbete håller en hög kvalitet

är det viktigt att verksamheten utvärderas och att en tidsram för

utvärderingen fastställs redan nu.

Uppdraget

När Expertgruppen för miljöstudier studerar den samhälls-

ekonomiska effektiviteten i användningen av offentliga medel

och styrmedel som har miljömässiga konsekvenser, skall fokus

ligga på miljöpolitiken och uppfyllelsen av de miljöpolitiska

målen. Studierna kan exempelvis vara kunskapsöversikter med

såväl nationellt som internationellt perspektiv, analytiska och

empiriska undersökningar och arbete med att ge impulser till

forsknings- och utvecklingsinsatser inom miljöområdet. Studi-

erna skall ha hög policyrelevans och kan avse effekter på både

kort och lång sikt. Expertgruppen skall genom sitt arbete bidra

till att bredda och fördjupa underlaget för politiska och sam-

hällsekonomiska avgöranden inom miljöområdet. Vidare skall

expertgruppen bidra med underlag som förbättrar förutsättning-

arna för att miljöpolitikens resurser får mesta möjliga effekt och

måluppfyllelse.

Övrigt

Regeringen avser att 2009 låta utvärdera gruppens arbete.

Gruppen förväntas årligen genomföra studier med åtminstone

samma frekvens och kvalitet som dåvarande ESO.

(Finansdepartementet)