Dir. 2007:58

Tilläggsdirektiv till 2005 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2005 års

katastrofkommission (Fi 2007:01)

Dir.

2007:58

Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2007

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 8 februari 2007 att återinkalla 2005

års katastrofkommission med uppdrag att återuppta sitt arbete

och därvid granska de nya fakta som kommit fram vid gransk-

ningen av ett flertal databand som härrör från tiden för natur-

katastrofen i Asien och deras betydelse för de ställnings-

taganden som kommissionen gjorde i sitt betänkande (SOU

2005:104) samt uttala sin bedömning i saken. Kommissionen

skall vid behov komplettera granskningen med ytterligare

genomgång av materialet och annan utredning. Kommissionen

skall i sitt arbete även beakta resultaten i den polisutredning

som har genomförts av innehållet och hanteringen av data-

banden. I övrigt gäller för arbetet det ursprungliga uppdraget i

kommittédirektivet för kommissionen (dir. 2005:3). Enligt

direktiven för den återinkallade kommissionen skulle uppdraget

redovisas senast den 25 april 2007.

Kommissionen har begärt förlängd tid för redovisning av

uppdraget.

Utredningstiden förlängs. Kommissionen skall i stället

redovisa sitt uppdrag senast den 29 juni 2007.

(Finansdepartementet)