Dir. 2007:61

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en

polisutbildning för framtiden (Ju 2006:12)

Dir.

2007:61

Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2007

Förlängd tid för redovisning av delbetänkande

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 december 2006

gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i

uppdrag att lämna förslag till hur den nuvarande polisutbild-

ningen bör reformeras. Syftet är att säkerställa att enskilda

poliser och polisorganisationen som helhet motsvarar de krav

som ställs på polisverksamheten och på de förhållningssätt som

skall styra arbetet.

Utredningen skall enligt direktiven slutredovisa sitt uppdrag

senast den 30 mars 2008. Ett delbetänkande där utredaren redo-

visar de krav som kommer att ställas på polisverksamheten skall

lämnas senast den 30 april 2007.

Utredningstiden för redovisning av delbetänkandet förlängs.

Denna del av uppdraget skall i stället redovisas senast den

5 juni 2007. Uppdraget slutredovisas i enlighet med tidigare

beslut, dvs. senast den 30 mars 2008.

(Justitiedepartementet)