Dir. 2007:70

Tilläggsdirektiv till Utredning om en stärkt

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredning om en stärkt

och tydligare tillsyn inom socialtjänstens

område (S 2004:12)

Dir.

2007:70

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2007

Förlängd tid för uppdraget

Den tidigare regeringen beslutade den 22 december 2004 att

tillkalla en särskild utredare för att se över och överväga föränd-

ringar i organisationen av och ansvarsfördelningen av den stat-

liga tillsynen inom socialtjänstens område. Utredaren ska utgå

från att tillsynsansvaret ska stärkas och göras tydligare, tillsyns-

funktionens sårbarhet ska minska och tillsynen ska fungera

samordnat, strukturerat och effektivt med ett tydligt jämställd-

hetsperspektiv.

Uppdragets komplexitet i och med givna tilläggsdirektiv och

att det har flera beröringspunkter till andra utredningar och på-

gående beredningar (bl.a. inriktningsproposition för tillsyn och

utveckling av den sociala barn och ungdomsvården) liksom till

andra tillsynsområden innebär att utredningstiden behöver för-

längas ytterligare några månader.

Sammanfattning av utredningens arbete hittills

Utredningen har fått tre tilläggsdirektiv. Den 28 juli 2005 fick

utredningen i uppdrag att analysera behovet av och lämna för-

slag till hur en förstärkt tillsyn över socialnämndens ställnings-

tagande att inte ansöka om tvångsvård för missbrukare kan ut-

formas. Utredningstiden förlängdes samtidigt till den 1 juli

2007. Den 1 september 2005 fick utredningen i uppdrag att

lämna förslag dels i syfte att uppnå en ansvarsfull alkoholser-

2

vering, dels för att förhindra eller försvåra diskriminering på

serveringsställen. Den 7 september 2006 fick utredningen i upp-

drag att överväga och föreslå åtgärder som särskilt stärker tillsy-

nen över barns och ungas rättigheter inom socialtjänstens olika

områden.

Två delbetänkanden överlämnades till regeringen i juni 2006:

− En bättre tillsyn av missbrukarvården (SOU 2006:57), och

− Ansvarsfull servering fri från diskriminering (SOU 2006:56).

Redovisning av uppdraget

Utredningstiden förlängs och utredaren ska redovisa uppdraget

senast den 1 november 2007.

(Socialdepartementet)