Dir. 2007:7

Tilläggsdirektiv till Folkrörelseutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Folkrörelseutredningen

(Ju 2005:12)

Dir.

2007:7

Beslut vid regeringssammanträde den 1 februari 2007

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilda utredaren som har i uppdrag att utreda den

nuvarande statliga folkrörelsepolitiken och åtgärder rörande

bidragsgivning till föreningslivet skall också utreda effekterna

av villkorade statsbidrag inom folkrörelsepolitiken och

undersöka om det är möjligt att öka andelen villkorslösa

statsbidrag, minska antalet villkor för statsbidragen eller

revidera de villkor som ställs.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall redovisas

senast den 30 september 2007.

Bakgrund

Folkrörelseutredningen

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 oktober 2005

(dir. 2005:117) tillkallade statsrådet Orback en särskild utredare

med uppdrag att utreda den nuvarande statliga

folkrörelsepolitiken och lämna förslag om den framtida

folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning. I

utredarens uppdrag ingår att föreslå åtgärder rörande

bidragsgivning och annan finansiering av folkrörelsernas och

det övriga föreningslivets verksamhet. Utredaren skall överväga

om det finns behov av gemensamma principer för den statliga

bidragsgivningen till folkrörelserna och det övriga

2

föreningslivet, t.ex. om bidrag skall ges, vilken bidragsform

som bör användas och vilka villkor som skall knytas till

bidraget. Utredaren skall även lämna förslag om hur

statistikförsörjningen inom området kan stärkas och utvecklas

samt föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga

föreningslivet kan utvecklas. Utredaren skall genomgående

beakta aspekter som kan ha betydelse för jämställdheten mellan

kvinnor och män och för möjligheterna att nå de

integrationspolitiska målen. Enligt direktiven skall uppdraget

vara slutfört senast den 30 juni 2007.

Statliga bidrag

I den statliga bidragsgivningen till folkrörelserna och det övriga

föreningslivet ställs i dag olika typer av villkor. Omfattningen

av villkoren varierar mellan de olika bidragen men vanligt

förekommande är villkor om visst medlemsantal, geografisk

spridning, verksamhet av riksintresse, demokratisk uppbyggnad

och verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. Utöver

dessa vanligt förekommande villkor uppställs ofta specifika

villkor i de författningar som styr bidragen och i regleringsbrev

eller andra regeringsbeslut i de fall författning saknas.

Behovet av ett tilläggsuppdrag

Folkrörelsepolitiken innefattar generella frågor kring bidrag till

folkrörelser och föreningar. Grundläggande värden för

folkrörelsepolitiken är föreningarnas självständighet och

oberoende, såväl gentemot den offentliga sektorn som gentemot

det privata näringslivet. Samtidigt är det viktigt att säkerställa

att skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt. En viktig

uppgift inom denna del av folkrörelsepolitiken är att finna vägar

för att kunna kombinera statens behov av kontroll med

föreningarnas behov av integritet och självständighet. Att staten

i bidragsgivningen till folkrörelser och föreningsliv uppställer

alltför omfattande villkor eller vissa typer av villkor kan leda

till en statlig styrning av det civila samhällets idéer och

verksamhet. Om så blir fallet riskerar detta att hota

3

folkrörelsernas och det övriga föreningslivets oberoende

gentemot det allmänna och den fria roll i samhällslivet som

dessa organisationer skall ha och som utgör en förutsättning för

demokratins funktionssätt. Det är enligt regeringens mening av

stor vikt att försöka säkerställa att statliga bidrag inte

otillbörligen påverkar självständigheten och oberoendet för

folkrörelserna och det övriga föreningslivet. Det är samtidigt

viktigt att staten kan följa upp och utvärdera bidragsgivningen

och kontrollera att statliga medel endast går till organisationer

som i sin verksamhet respekterar grundläggande demokratiska

värden och de mänskliga rättigheterna.

Uppdraget

Utredaren skall i tillägg till sitt ursprungliga uppdrag även

undersöka vilka typer av villkor som ställs och analysera vilka

effekter dessa villkor får för såväl föreningslivet som samhället

i övrigt. Analysen skall särskilt beakta villkorens eventuella

effekter för organisationernas självständighet och oberoende.

Mot bakgrund av analysen skall utredaren undersöka om det är

möjligt att öka andelen villkorslösa statsbidrag, minska antalet

villkor för statsbidragen eller revidera de villkor som ställs för

att bl.a. finna en bättre avvägning mellan statens behov av

kontroll och föreningarnas behov av integritet och

självständighet. I detta ingår att bedöma vilka konsekvenser

dessa åtgärder kan få samt att föreslå hur statens behov av

kontroll skall tillgodoses. För genomförandet av uppdraget

gäller vad som följer av de ursprungliga kommittédirektiven.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall redovisas

senast den 30 september 2007.

(Integrations-

och

jämställdhetsdepartementet)