Dir. 2007:86

Tilläggsdirektiv till utredningen om re-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om re-

glering av elnätstariffer m.m (M 2006:03).

Dir.

2007:86

Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Förlängd tid för att delredovisa uppdrag

Tiden för att delredovisa uppdraget förlängs till den 1 december

2007.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att bemyndiga chefen för

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (M2006/1496/E) att

tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till

reglering av elnättariffer m.m. (dir. 2006:39). Utredaren skall

göra följande:

− Lämna förslag till den lagstiftning och det regelverk i övrigt

som krävs för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten

skall godkänna eller fastställa nätföretagens överföringstariffer

innan de får börja gälla.

− Lämna förslag till den lagstiftning och det regelverk i övrigt

som krävs för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten

skall godkänna eller fastställa nätföretagens anslutningsavgifter,

alternativt där tillsynsmyndigheten skall godkänna eller fastställa

nätföretagens metoder för att fastställa anslutningsavgifterna, in-

nan anslutningsavgifterna eller metoderna får börja gälla.

− Analysera om den nuvarande uppdelningen mellan områdes-

koncession och linjekoncession samt dess koppling till reglerna

för tariffsättning och redovisning är lämplig för att åstadkomma

2

ändamålsenliga, driftsäkra och kostnadseffektiva elnät och om så

inte är fallet föreslå åtgärder för detta.

− Beakta de slutsatser i fråga om naturgasmarknaden som dras

vid analysen av den nuvarande uppdelningen mellan områdes-

koncession och linjekoncession på elmarknaden och som är rele-

vanta för jämförelse mellan marknaderna, i det förslag till utvid-

gat koncessionskrav för naturgasmarknaden som lades fram i

slutbetänkandet El- och naturgasmarknaderna – energimarknader

i utveckling (SOU 2004:129). I detta ingår även att analysera be-

hov av undantag från koncessionskrav samt, om sådant behov

finns, lämna förslag i denna del.

− Lämna förslag till hur de utlandsförbindelser som är anslutna

till det svenska regionnätet kan hanteras så att dessa förbindelser

behandlas enligt samma grunder som de utlandsförbindelser som

är anslutna till stamnätet.

Uppdraget skulle enligt beslutet redovisas senast den 1 mars

2007 i de delar som avser förslag till regler för förhandsprövning

av nätföretagens tariffer, förslag som avser tillsynsmyndighetens

prövning av nätföretagens anslutningsavgifter samt de förslag

som avser utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska

regionnätet. Övriga frågor skulle redovisas senast den 20 decem-

ber 2007.

Genom beslut om tilläggsdirektiv den 15 februari 2007 ändra-

des tiden för delrededovisning av uppdraget till den 1 juli 2007

och tiden för slutredovisning till den 30 april 2008.

Tiden för att delredovisa uppdraget bör nu förlängas till den

1 december 2007.

(Näringsdepartementet)