Dir. 2007:88

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

översyn av bestämmelserna om

människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01)

Dir.

2007:88

Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 2005

(dir. 2005:152) gav chefen för Justitiedepartementet en särskild

utredare i uppdrag att bl.a. utvärdera tillämpningen av och

överväga förändringar av lagstiftningen när det gäller männi-

skohandelsbrottet, analysera frågan om Sveriges tillträde till

Europarådets människohandelskonvention samt analysera om

den gällande lagstiftningen – i straffrättsligt hänseende – erbju-

der ett tillfredsställande skydd mot barn- och tvångsäktenskap.

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30 juni

2007.

Genom tilläggsdirektiv den 6 juli 2006 gavs utredaren i upp-

drag att även analysera och ta ställning till om utlänningslagens

(2005:716) bestämmelser om uppehållstillstånd behöver kom-

pletteras för att tillgodose det behov av skydd i Sverige som den

som aktivt medverkat i rättsprocessen genom att ställa upp som

vittne eller medverkat som målsägande i mål om människohan-

del eller närliggande brott kan ha. Samtidigt förlängdes utred-

ningstiden till den 31 oktober 2007 (dir. 2006:78).

Utredningen har antagit namnet Utredningen om översyn av

bestämmelserna om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget skall i stället redovisas

senast den 30 april 2008.

(Justitiedepartementet)

2