Dir. 2007:98

Tilläggsdirektiv till IT-

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till IT-

standardiseringsutredningen (N 2006:05)

Dir.

2007:98

Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Den särskilda utredaren skall gå igenom och utvärdera

resultaten av de studier som gjorts internationellt om

standarders och standardiseringens betydelse för tillväxt och

innovation. Resultatens relevans för svenska förhållanden skall

belysas.

Tilläggsuppdraget skall redovisas senast den 30 oktober

2007

Bakgrund

Regeringen beslutade den 6 april 2006 att tillkalla en särskild

utredare med uppgift att bedöma och vid behov föreslå

förbättringar i formerna för samordning av standarder inom IT-

området (dir. 2006:36). Vidare gav regeringen den 30 november

2006 utredaren tilläggsdirektiv att analysera IT-

standardiseringen betydelse för en sammanhållen e-förvaltning

(dir. 2006:117). Utredningen har tagit namnet IT-

standardiseringsutredningen (N 2006:05). Utredarens uppdrag

skall redovisas senast den 30 juni 2007.

I de ursprungliga direktiven belyses standardiseringens

komplexitet och mångfasettering samt behovet av förbättrad

samordning särskilt när det gäller svenska reaktioner på EG-

kommissionens initiativ till standardisering.

2

Statens engagemang i standardiseringsarbetet har sedan

länge varit fokuserat på det arbete som på EG-kommissionens

initiativ bedrivits för att förbättra funktionen hos EU:s inre

marknad och på handelspolitiska aspekter i övrigt. Arbetet har i

stor utsträckning varit inriktat på produktsäkerhetsfrågor.

I utredningens direktiv och tilläggsdirektiv har, förutom

samordningsfrågorna, intresset riktats mot standardiseringens

betydelse för en samordnad e-förvaltning.

Standardiseringens betydelse för tillväxt och innovation i

ekonomin har uppmärksammats i olika internationella studier.

Bland annat har man från tysk och brittisk sida avsatt betydande

resurser för att mäta standardiseringens betydelse för ekonomin.

I en tysk studie hävdas att standardiseringens bidrag till den

ekonomiska tillväxten är större än bidraget från patent och

licenser. I en rapport från brittiska industridepartementet uppges

att 13 procent av landets produktivitetstillväxt under

efterkrigstiden direkt kan hänföras till standardisering och att

standardiseringen årligen bidrar med drygt 35 miljarder kronor

till landets ekonomi. En studie gjord vid ett amerikanskt

universitet visar att USA förlorar motsvarande mellan 160 och

320 miljarder kronor årligen på grund av de handelshinder som

uppstår då USA inte använder internationella standarder i

samma omfattning som Tyskland.

Från svensk sida har ingen samlad behandling av dessa

frågor gjorts.

Det förekommer olika synsätt på om innehållet i standarder

skall ges ett immaterialrättsligt skydd. Inom den reguljära

standardiseringen har detta hanterats på olika sätt i olika

sektorer.

Tilläggsuppdraget

Utöver nuvarande uppdrag skall utredaren sammanställa

resultaten av det arbete som utförts om standardiseringens

betydelse för innovation och tillväxt. Resultatens relevans för

svenska förhållanden skall bedömas. Det står utredaren fritt att

framföra förslag till åtgärder.

3

Vidare skall utredaren kortfattat beskriva hur de

immaterialrättsliga frågorna lösts inom standardiseringen.

Utredningen skall redovisa sitt tilläggsuppdrag i ett

betänkande senast den 30 oktober 2007.

Avsikten är att utredningens betänkande skall utgöra del av

underlag för den skrivelse om standardisering som regeringen

avser att överlämna till riksdagen. Det är också avsett att

betänkandet skall utgöra ett underlag för svenskt

ställningstagande till det meddelande om standardisering och

innovation som EG-kommissionen planerar överlämna under

hösten 2007.

(Näringsdepartementet)