Dir. 2008:105

Tilläggsdirektiv till 2007 års insättningsgarantiutredning (Fi 2007:04)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2007 års insättningsgarantiutredning (Fi 2007:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 18 september 2008

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 26 april 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera regelverket för och tillsynen av institut som tar emot inlåning som omfattas av insättningsgarantisystemet för att målet om ett gott konsumentskydd och stabilitet inom det finansiella systemet bättre ska kunna uppnås (dir. 2007:60). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 3 oktober 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 december 2008.

(Finansdepartementet)