Dir. 2008:114

Redovisning m.m. av kommunal

Kommittédirektiv

Redovisning m.m. av kommunal

medfinansiering till statlig infrastruktur

Dir.

2008:114

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska överväga frågor om kommunal

medfinansiering till statlig infrastruktur och hur dessa frågor

kan tas om hand inom ramen för gällande lagstiftning. Vid

behov kan utredaren överväga om det är lämpligt att ändra

nuvarande redovisningslagstiftning eller kommunallagens

regler kring åberopande av synnerliga skäl och återställande av

ett negativt resultat.

Utredaren ska:

• utreda om, och i så fall hur, det ekonomiska åtagandet

kan fördelas över en flerårsperiod,

• vid behov överväga ändring av nuvarande redovisnings-

lagstiftning och kommunallagen särskilt vad gäller

åberopandet av synnerliga skäl och återställande av ett

negativt resultat,

• redovisa konsekvenser särskilt vad gäller kommunernas

tillämpning av balanskravet samt redovisningen av den

kommunala sektorns, och därmed den offentliga

sektorns, finansiella sparande i nationalräkenskaperna.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2009.

Kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur en

växande fråga

I samband med förslaget om medfinansiering av infrastruktur i

propositionen om kommunala kompetensfrågor har frågan

uppkommit hur kommunerna ska redovisa medfinansiering (se

prop. 2008/09:21). I propositionen har regeringen gjort

bedömningen att ytterligare utredning krävs för att kunna ta

ställning till om och i så fall på vilket sätt nuvarande

lagstiftning beträffande redovisning av kommunala bidrag till

statlig infrastruktur bör förändras. Regeringen har i det

sammanhanget aviserat att snarast tillsätta en sådan utredning.

Till grund för propositionen ligger bland annat betänkandet

Kommunala kompetensutredningen (SOU

2007:72) och

promemorian Kommunal medfinansiering av regionala

infrastrukturprojekt (Ds 2008:11). Varken i betänkandet eller i

promemorian finns något förslag till ändrad lagstiftning när det

gäller redovisningsaspekter på kommunala bidrag till statlig

infrastruktur.

Staten ansvarar genom Vägverket för riks- och länsvägar,

som trafikeras av huvuddelen av all vägtrafik. För den lokala

väghållningen i tätorterna ansvarar kommunerna. Staten har

genom Banverket huvudansvaret för järnvägens infrastruktur.

Kommuner och landsting ansvarar för den regionala och lokala

kollektivtrafiken. Väl fungerande infrastruktur och kommunika-

tioner är därmed en angelägenhet för både stat, kommuner och

landsting. Samtidigt som staten i grunden har ett övergripande

ansvar för väg- och banhållning, finns det ett brett intresse från

lokala och regionala aktörer att påverka planering och

utformning av samhällets infrastruktur. Detta intresse har bl.a.

tagit sig uttryck i form av ökad kommunal aktivitet när det

gäller medfinansiering av statliga väg- och järnvägsbyggen,

såväl i form av bidrag som s.k. förskottering. Det finns sedan

tidigare en sådan möjlighet för kommuner och landsting att med

stöd av 9 § väglagen (1971:948) bidra till byggandet av vägar

som staten ansvarar för. Däremot saknas en motsvarande

2

bestämmelse för järnvägsinvesteringar. I propositionen

Kommunala kompetensfrågor m.m. (prop. 2008/09:21) föreslår

regeringen att kommuners och landstings kompetens att lämna

bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för

regleras i en gemensam kompetensutvidgande bestämmelse.

Kommunal medfinansiering kan aktualiseras av olika

anledningar, t.ex. mot bakgrund av företagsetableringar eller

exploateringar av nya bostadsområden i kommunen. Det kan

också finnas en vilja att samordna det kommunala planarbetet

och ombyggnationer med statliga väg- eller järnvägsinvest-

eringar. En annan förklaring har varit bristande samordning

mellan långsiktiga planer och årliga budgetanslag. Då har

kommunal medfinansiering eller förskottering varit ett sätt att

bidra till genomförandet av planerade infrastrukturprojekt.

Regeringen har i regeringsförklaringen den 6 oktober 2006

aviserat att den kommer att verka för nya finansieringslösningar

för infrastrukturen. Regeringen har sedan i propositionen

Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar

tillväxt (prop.

2008/09:35) gjort bedömningen att en väl

fungerande infrastruktur och kommunikationer är en

angelägenhet för såväl stat som kommuner, landsting, företag

och resenärer. Regeringen ser positivt på ett ökat gemensamt

ansvarstagande för åtgärder inom transportinfrastrukturen. En

större volym angelägna åtgärder i långsiktsplanerna kan

genomföras genom att den statliga satsningen kombineras med

finansiering från andra intressenter som är villiga att bidra med

medel för att genomföra åtgärder av gemensamt intresse och

nytta för staten och de andra intressenterna. En av

utgångspunkterna för det kommande infrastrukturarbetet är att

regeringen ser ökade möjligheter för medfinansiering och ökad

delaktighet från både offentliga och privata intressenter, dvs.

från såväl kommuner och landsting som näringsliv. De

förbättrade möjligheterna till medfinansiering som regeringen

eftersträvar förändrar inte den grundläggande ansvars-

fördelningen mellan statliga, regionala, kommunala och privata

aktörer för samhällets infrastruktur. Att lämna bidrag till statlig

infrastruktur är en frivillig uppgift för kommuner, landsting och

företag.

3

Regelverket för den kommunala redovisningen

Bestämmelser om räkenskapsföring och redovisning finns i

8 kap.kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna är dock

relativt översiktliga och bygger i allt väsentligt på traditionen att

utvecklingen av den kommunala redovisningen till stor del

överlämnats till kommunsektorn själv.

Enligt 4 § tredje stycket ska budgeten upprättas så att

intäkterna överstiger kostnaderna (balanskravet). Genom fjärde

stycket klargörs att undantag från balanskravet får göras om det

finns synnerliga skäl. Enligt förarbetena till denna bestämmelse

får synnerliga skäl åberopas om kommunen har en stark

finansiell ställning eller om det finns behov av omstruk-

tureringsåtgärder för att uppnå en god ekonomisk hushållning

Av 5 a och 5 b §§ framgår följande. Ett negativt resultat ska

regleras och det redovisade egna kapitalet återställas inom tre

år. En kommun får dock besluta att inte reglera ett negativt

resultat och återställa det egna kapitalet i vissa fall, nämligen:

1. om det har uppkommit till följd av ett beslut att frångå

balanskravet på grund av synnerliga skäl enligt 4 § fjärde

stycket,

2. om orealiserade förluster i värdepapper uppstått, eller

3. om det finns andra synnerliga skäl.

Enligt förarbetena kan andra synnerliga skäl anses föreligga

om kommunen medvetet byggt upp ett avsevärt eget kapital för

framtida kostnadsökningar eller att förlust uppstått vid avyttring

av tillgångar och om avyttringen samtidigt har skapat

förutsättningar för minskade framtida kostnader (se

prop.1996/97:52 s. 94). Möjligheten att endast delvis reglera ett

negativt resultat eller att reglera detta under en längre tid än tre

år ryms också inom begreppet synnerliga skäl enligt för-

arbetena. Vidare framhålls att det i första hand är kommunerna

och landstingen själva som ska bedöma vad som inbegrips i

synnerliga skäl.

4

Lagen om kommunal redovisning

Den kommunala redovisningen bygger på samma teoretiska

utgångspunkter som de som gäller för privat redovisning, med

smärre anpassningar mot bakgrund av den kommunala särarten.

I slutet av 1990-talet infördes lagen (1997:614) om kommunal

redovisning, som baseras på den tidigare bokföringslagen

(1976:125), i syfte att reglera externredovisningen. Bokföring

och redovisning ska enligt 3 § lagen om kommunal redovisning

fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god

redovisningssed.

För att främja och utveckla god redovisningssed inom ramen

för gällande lagstiftning har Rådet för kommunal redovisning

bildats.

Behovet av en översyn

Problem som identifierats av Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning har i en skrivelse till

regeringen pekat på den redovisningsmässiga innebörden av

den avsiktsförklaring som lämnats av ett antal kommuner och

landsting beträffande delfinansiering av den s.k. Citybanan i

Stockholm (dnr Fi2008/233). Rådets synpunkter i denna fråga

har redovisats i den tidigare nämnda promemorian (Ds 2008:11)

och har vid remissbehandlingen fått ett blandat mottagande

(se dnr Fi2008/762). I det följande behandlas de synpunkter

som rådet framfört.

Bokföringsmässiga grunder

Lagen om kommunal redovisning och utfyllande normering

bygger på en redovisningsmodell som utgår från bokförings-

mässiga grunder, vilket innebär att inkomster och utgifter ska

periodiseras till de räkenskapsår dit de hör. Avgörande är när

5

den ekonomiska händelsen äger rum, inte när den regleras

likvidmässigt.

Rådet för kommunal redovisning har anfört att enligt

gällande redovisningslagstiftning och kompletterande

normering klassificeras finansiellt stöd till annan huvudmans

investering som bidrag och ska kostnadsföras i bidragsgivarens

redovisning. Det innebär att sådana bidrag ska resultatredovisas

i sin helhet redan när den ekonomiska händelsen äger rum, dvs.

när avtalen undertecknas.

Rådets bedömning är att det inom ramen för gällande

lagstiftning eller praxis inte finns förutsättningar för aktivering

av bidrag till infrastrukturella investeringar, dvs. att ta upp

dessa i balansräkningen. En sådan redovisning är inte i linje

med bokföringsmässiga grunder. Rådets uppfattning är att en

förändring som skulle göra sådan redovisning möjlig ändrar

förutsättningarna och utgångspunkterna för den kommunala

redovisningen.

Kontroll över tillgången

Eftersom redovisningen inte bara ska ligga till grund för beslut

om redovisningsenhetens framtida utveckling utan också för

utkrävande av ansvar (exempelvis genom allmänna val), är

kravet på kontroll över resurser som aktiveras, dvs. tas upp i

balansräkningen, fundamental. Att huvudmannen har kontroll

över tillgången innebär att huvudmannen har beslutsrådighet

över tillgångens nyttjande och användning. Kontrollkriteriet

anses vara en av hörnstenarna i en redovisningsmodell som

bygger på bokföringsmässiga grunder, oavsett sektor. I annat

fall blir redovisningsenhetens avgränsning och därmed också

dess ansvar och skyldigheter mycket oklar.

De infrastrukturella investeringar, till vilka kommuner och

landsting ger bidrag, bedöms av bidragsgivarna medföra

framtida nytta, om inte för redovisningsenheten så åtminstone

för vissa av medborgarna i kommunerna och landstingen. Den

framtida nyttan i sig räcker emellertid inte enligt rådet som

grund för identifiering av tillgångar hos bidragsgivarna,

6

eftersom det grundläggande kriteriet, att tillgången ska

kontrolleras av huvudmannen, inte är uppfyllt.

Ett annat problem som rådet pekar på är hur man ska kunna

säkerställa att samma resurs inte aktiveras som tillgång i två

olika redovisningsenheter.

Dessutom bör det enligt rådet beaktas att om kontrollkriteriet

skulle tas bort, öppnar det möjlighet för aktivering av en rad

olika tillgångar som kan anses utgöra nytta för kommunerna

och dess medborgare.

Alternativa lösningar

Rådet för kommunal redovisning anser att bidrag till

infrastrukturella investeringar förmodligen är (beroende på

bidragets storlek) att betrakta som jämförelsestörande post och

då bör behandlas i redovisningen som en sådan i enlighet med

rådets rekommendation RKR 3.1. Enligt rådet är det också

möjligt att bidrag till infrastrukturella investeringar i vissa fall

är av sådan karaktär att synnerliga skäl i enlighet med

Av de remissinstanser som lämnade synpunkter på

promemorian om kommunal medfinansiering av regionala

infrastrukturprojekt (Ds 2008:11) ansåg en knapp majoritet att

nuvarande redovisningsregler inte behöver ändras. Övriga hade

önskemål om en förändrad lagstiftning. Flertalet av dessa vill ha

en förändring som möjliggör någon form av periodisering av

åtagandet. Några ansåg att bidrag till infrastrukturåtgärder bör

ses som en form av anläggningstillgång som skrivs av under

nyttjandeperioden. Ett mindre antal av remissinstanserna vill

utforma medfinansieringen på ett sådant sätt att kostnader ska

kunna redovisas över en längre period genom årliga driftbidrag.

Uppdraget

Mot bakgrund av bl.a. de synpunkter som Rådet för kommunal

redovisning och remissinstanserna fört fram ska utredaren

beträffande redovisning av kommunal medfinansiering till

7

statlig infrastruktur utreda om, och i så fall hur, det ekonomiska

åtagandet kan fördelas över en flerårsperiod.

Utredaren ska dels redovisa om, och i så fall hur, nuvarande

redovisningslagstiftning bör ändras, dels ta ställning till

eventuella ändringar av reglerna i kommunallagen kring

åberopandet av synnerliga skäl och återställande av ett negativt

resultat.

Utredaren ska redovisa framlagda förslags eventuella

konsekvenser för kommunernas tillämpning av balanskravet.

Därutöver ska utredaren redovisa om, och i så fall hur,

eventuellt ändrade redovisningsregler påverkar redovisningen

av den kommunala sektorns, och därmed den offentliga

sektorns, finansiella sparande i nationalräkenskaperna.

Utredaren har möjlighet att tillsätta en eller flera

referensgrupper med god insikt i redovisningsfrågor och

kommunalekonomiska förhållanden.

Utredaren ska även lämna de författningsförslag som

utredningen ger anledning till.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2009.

(Finansdepartementet)

8