Dir. 2008:117

Tilläggsdirektiv till Utredningen Översyn

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen Översyn

angränsande lagstiftning (Fö 2007:04)

Dir.

2008:117

Beslut vid regeringssammanträde den 2 oktober 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juni 2007 gav

chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare i uppdrag

att genomföra en översyn av ransoneringslagen (1978:268) och

prisregleringslagen (1989:978) samt viss angränsande

lagstiftning (dir. 2007:95). Syftet med översynen är att utreda

vad som krävs för att genomföra en effektiv och ändamålsenlig

fördelning av förnödenheter i krig och vid allvarliga

krissituationer. Enligt direktiven ska arbetet bedrivas i två

etapper. Den första etappen ska utredaren redovisa senast den

14 augusti 2008 och den andra etappen ska utredaren redovisa

senast den 31 januari 2009.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska i stället redovisa

den första etappen senast den 2 februari 2009 och den andra

etappen senast den 1 augusti 2009.

(Försvarsdepartementet)