Dir. 2008:120

Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov

Kommittédirektiv

Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008

Sammanfattning av uppdraget

Mot bakgrund av att Försvarets radioanstalt endast kommer att bedriva signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer, uppdras åt en särskild utredare att

• kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden,

• utreda hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt, och

• lämna fullständiga författningsförslag i frågan. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2009.

Bakgrund

En grundläggande statlig uppgift är att skydda landet mot bl.a. terrorism och andra hot mot rikets säkerhet. Ett viktigt verktyg i det arbetet är underrättelseinhämtning.

Försvarets radioanstalt har i hög grad bidragit till underrättelseinhämtningen om utländska förhållanden när det gäller bl.a. internationell terrorism, annan grov gränsöverskridande brottslighet och främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen. Underrättelser som inhämtats inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten har rapporterats till Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen och utgjort ett viktigt underlag för myndigheternas verksamhet.

Behovet av en utredning

Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana mot trådburen kommunikation.

Under hösten 2008 har en politisk överenskommelse träffats som innebär förändringar i förhållande till de nya bestämmelserna. Förändringarna medför att Försvarets radioanstalt endast kommer att få bedriva signalspaning enligt den inriktning som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten bestämmer. Denna förändring väcker frågor om hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden när det gäller bl.a. internationell terrorism, annan grov gränsöverskridande brottslighet och främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen ska kunna tillgodoses.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning. Mot bakgrund av kartläggningen ska utredaren, med beaktande av skyddet för den enskildes personliga integritet och med beaktande av Sveriges internationella åtaganden och övriga internationella samarbete, överväga och föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Förslagen ska utformas så att förhållandet mellan signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och motsvarande underrättelseinhämtning i polisiär verksamhet tydliggörs. Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren beakta utformningen av motsvarande system i jämförbara länder.

Utredaren ska överväga alternativa lösningar för att verkställa underrättelseinhämtningen och uppskatta kostnaderna för de olika alternativen.

Utredaren ska utarbeta fullständiga författningsförslag.

Utredaren är fri att ta upp och lämna förslag i näraliggande frågor som aktualiseras under utredningsarbetet.

Uppdragets genomförande

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter.

Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas.

Utredaren ska hålla sig informerad om arbetet inom Regeringskansliet med att ta fram kompletterande lagstiftning till lagen (2008:717) om signalspaning.

Utredaren ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009.

(Justitiedepartementet)