Dir. 2008:125

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Energieffektiviseringsutredningen

Dir.

2008:125

(M 2006:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 oktober 2008

Förlängning av utredningstid

Regeringen beslutade den 14 juni 2006 att ge en särskild

utredare i uppdrag att lämna förslag till hur Europaparlamentets

och rådets direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

energi och om energitjänster ska genomföras i Sverige.

Slutredovisning skulle ske senast den 30 november 2007 (dir.

2006:89). Regeringen fattade den 25 april 2007 beslut om

tilläggsdirektiv (dir. 2007:12) där bl.a. tiden för slutredovisning

förlängdes till senast den 31 oktober 2008. Utredaren har

inkommit med begäran om tidsförlängning för slutredovisning

av uppdraget.

Utredningstiden förlängs och utredaren ska i stället

slutredovisa uppdraget senast den 30 november 2008.

(Näringsdepartementet)