Dir. 2008:139

Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar

inom livsmedelskedjan (Jo 2007:04)

Dir.

2008:139

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 29 november 2007

tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utre-

dare med uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverk,

Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket samt

Fiskeriverket (dir. 2007:166). Enligt de ursprungliga direktiven

skulle utredaren ha slutfört sitt arbete senast den 1 oktober

2008.

Den 18 juni 2008 utökade regeringen uppdraget till att även

omfatta bl.a. analys och förslag gällande hemvisten i myndig-

hetsstrukturen för förvaltningsuppgifter inom det veterinära

området och för en statlig veterinärorganisation (dir. 2008:83).

Samtidigt förlängdes utredningstiden till den 1 december 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa upp-

draget senast den 31 januari 2009.

(Jordbruksdepartementet)