Dir. 2008:142

Tilläggsdirektiv till Regelrådet (N 2008:5)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Regelrådet (N 2008:5)

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008

Tilläggsdirektiv

Regeringen beslutade den 15 maj 2008 direktiv till Regelrådet – ett råd för granskning av nya och ändrade regler som påverkar företagens regelbörda (dir. 2008:57).

När det gäller rådets organisation anges där bland annat följande. Regelrådet ska bestå av en ordförande och två andra ledamöter, varav en ska vara vice ordförande, samt av ersättare. Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst ytterligare en ledamot är närvarande. Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets yttrande.

I stället för det som sägs ovan ska följande gälla Regelrådets organisation. Regelrådet ska bestå av en ordförande och tre andra ledamöter, varav en ska vara vice ordförande, samt av fyra ersättare. Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst ytterligare två ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets yttrande.

(Näringsdepartementet)