Dir. 2008:144

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (S

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap

(S 2008:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2008

Sammanfattning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 maj 2008 tillkallade äldre- och folkhälsoministern en särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig nationell strategi för en kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad och utveckling av samhällets erbjudande av stöd och hjälp till kvinnor och män i deras föräldraskap. Utredaren ska i detta sammanhang utreda hur samhällets erbjudande om stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap kan förbättras och ytterligare utvecklas. En central aspekt i utredningsarbetet ska vara att på såväl regional som lokal nivå utveckla samarbetet och samverkan mellan verksamheter och organisationer som har föräldrar som målgrupp. Utgångspunkten för utredarens förslag ska vara frivillighet. Strategins övergripande mål ska mot denna bakgrund vara att föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt under barnets hela uppväxttid. I uppdraget ingår att ge förslag angående: ‒ definition på begreppet föräldrastöd ‒ mätbara del- och etappmål ‒ insatser för att informera, stödja och hjälpa föräldrar i deras föräldraskap ‒ modell för utbildning av utbildare i evidensbaserade metoder ‒ berörda aktörer, däribland den ideella sektorn

‒ roll- och ansvarsfördelning berörda aktörer emellan ‒ uppföljning och utvärdering av del- och etappmål. Uppdraget skulle redovisas senaste den 1 december 2008. Regeringen beslutar att kommitténs uppdrag ska förlängas på så sätt att redovisning ska ske senast den 31 december 2008.

(Socialdepartementet)