Dir. 2008:158

Tilläggsdirektiv till utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om

regleringen av elnättariffer m.m.

Dir.

2008:158

Beslut vid regeringssammanträde den 4 december 2008

Förlängd tid för att redovisa uppdrag

Tiden för att slutredovisa uppdraget förlängs till den 1april

2009. Tiden för att delredovisa uppdraget förlängs till den 15

januari 2009.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att bemyndiga chefen

för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

(M2006/1496/E) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag

att lämna förslag till reglering av elnättariffer m.m.

(dir.2006:39). Utredningen har antagit namnet Energinäts-

utredningen. Genom tilläggsdirektiv bl.a. den 14 juni 2007

(dir.2007:86) fick utredaren förlängd tid till senast den

1

december 2007 att delredovisa förslag till regler för

förhandsprövning av nätföretagens tariffer, förslag som avser

prövning av nätföretagens anslutningsavgifter och förslag som

avser utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska

regionnätet. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 30 april

2008.

Genom tilläggsdirektiv den 3 april 2008 (dir. 2008:54) för-

längdes utredningstiden och uppdraget kompletterades med ett

antal nya punkter.

2

Utredaren har kommit in till regeringen med en begäran om

förlängd utredningstid. Skälet till begäran är att utredningen, i

en avslutande fas av arbetet, har mottagit en relativt omfattande

kompletterande information inom flera av de nya utrednings-

områdena. Utredningens redovisning och förslag skulle därför

vinna mycket på en något förlängd utredningstid.

Mot denna bakgrund bör tidpunkten för att redovisa uppdraget

gällande s.k. enskild linje förlängas till den 15 januari 2009 och

till den 1 april 2009 för övriga frågor.

(Näringsdepartementet)