Dir. 2008:21

Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen - om behörighet och auktorisation (U 2006:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen - om behörighet och auktorisation (U 2006:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2008

Förändrad redovisning av uppdraget

Med stöd av den tidigare regeringens bemyndigande den 23 mars 2006 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att bedöma om det finns behov av att införa ett system med auktorisation av lärare och hur det skulle kunna utformas (dir. 2006:31). Regeringen beslutade den 21 december 2006 om tilläggsdirektiv som innebar att utredarens uppdrag förändrades och utvidgades (dir. 2006:140). Utredaren ska lämna ett förslag på utformning av ett statligt auktorisationssystem. Utredaren ska även lämna förslag till behörighetsregler för lärare och vilka krav som i övrigt ska gälla vid anställning av lärare. Genom tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 12 juli 2007 att beslutet om delbetänkande och tidpunkter för redovisningen skulle ändras (dir. 2007:117). Utredaren skulle redovisa sina samlade förslag och överväganden senast den 1 februari 2008.

Det tidigare beslutet om tidpunkt för redovisning av uppdraget ändras nu. Utredaren ska i stället redovisa sina samlade förslag och överväganden senast den 1 juni 2008.

(Utbildningsdepartementet)