Dir. 2008:30

Tilläggsdirektiv till Utredningen om värdighetsgaranti - en äldreomsorg med respekt för människovärdet (S 2007:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om värdighetsgaranti – en äldreomsorg med respekt för människovärdet (S 2007:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2008

Förlängning av utredningstid

Med stöd av regeringens bemyndigande den 1 mars 2007 har äldre- och folkhälsoministern givit en särskild utredare i uppdrag att lägga fram förslag om en värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre kvinnor och män. Enligt direktiven (dir. 2007:25) ska slutbetänkandet lämnas senast den 31 mars 2008.

Regeringen återkallar uppdraget att lämna slutbetänkandet senast den 31 mars 2008. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska lämnas senast den 31 maj 2008.

(Socialdepartementet)