Dir. 2008:31

Sveriges miljöteknikråd – en delegation för

Kommittédirektiv

Sveriges miljöteknikråd – en delegation för

miljöteknik

Dir.

2008:31

Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2008

Sammanfattning av uppdraget

I syfte att utveckla en effektiv statlig struktur för att stärka de

svenska miljöteknikföretagen inrättas en delegation för miljö-

teknik vid namn Sveriges miljöteknikråd (Swentec, Swedish

Environmental Technology Council).

Delegationen ska utarbeta underlag för regeringens insatser

inom miljöteknikområdet samt på olika sätt stödja miljöteknik-

sektorn i Sverige och svenska miljöteknikföretag.

Delegationen ska skapa överblick över miljöteknikbran-

schens förutsättningar och behov, föra ut kunskap om detta till

myndigheter och andra aktörer med uppgift att stärka svensk

miljöteknik, medverka vid mottagandet av utländska delegatio-

ner, identifiera potentiella koncept för systemlösningar, ta fram

relevant statistik och initiera och verka pådrivande för en sam-

ordning av statliga insatser inom miljöteknikområdet och en

samordning av regionala nätverk och branschföreningar. Detta

ska ske genom dialog med berörda myndigheter och andra aktö-

rer, företagsnätverk och sektorsorganisationer liksom, när så

behövs, med enskilda företag.

Delegationen ska verka från och med den 1 april 2008 till

och med den 31 december 2010.

Delegationen ska lämna delbetänkanden över sin verksamhet

senast den 31 december 2008, den 30 maj 2009 samt den

31 december 2009. Ett slutbetänkande ska lämnas senast den

31 december 2010.

2

Bakgrund

I februari 2004 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i

uppdrag att lämna förslag på en lämplig organisation för ett

nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och

miljöteknikexport (dir. 2004:25). I direktiven angavs att upp-

giften för centrumet skulle vara att uppnå en förbättrad sam-

ordning och kraftsamling av statens insatser på området. I

augusti 2004 avlämnade utredaren betänkandet Swentec AB –

för en nationell kraftsamling på svensk miljöteknik

(SOU 2004:84). Regeringen beslutade i april 2005 att inrätta ett

råd för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och

miljöteknikexport, Sveriges Miljöteknikråd (Swentec, Swedish

Environmental Technology Council), vid Verket för närings-

livsutveckling (Nutek). Målet för rådets verksamhet var att

stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft

inom området miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverk-

ningsprocesser och tjänster på både den svenska och den

internationella marknaden. Detta skulle åstadkommas bl.a.

genom att stärka samordningen mellan de olika insatser som

genomförs av staten inom området. I 2007 års vårproposition

presenterade regeringen en flerårig satsning på svensk

miljöteknik på totalt 530 miljoner kronor fram till och med

2010. I budgetpropositionen för 2008 presenterades en

omfattande klimatpolitisk satsning, den s.k. Klimatmiljarden,

som till väsentlig del innefattar satsningar på miljöteknik, bl.a.

ett program för hållbara städer. Som en del av regeringens

satsningar på miljöteknik gav regeringen i oktober 2007

Sveriges exportråd i uppdrag att genomföra insatser för

främjande av svensk miljöteknikexport.

Behovet av en delegation

Regeringen har som en övergripande målsättning att skapa för-

utsättningar för fler jobb i fler och växande företag i Sverige.

De stora utmaningar som nu möter inom miljö- och klimat-

området skapar samtidigt stora möjligheter till nya jobb och en

ökad export. Behovet av teknik med minimal miljöpåverkan

3

kommer framöver att vara stort, vilket skapar växande möjlig-

heter till ökad svensk export av miljöteknik.

Med hög kompetens när det gäller hållbara energi-, miljö-

och transportlösningar har Sverige mycket goda förutsättningar

att möta klimatutmaningen. Kunskaperna om sådana lösningar

behöver dock i ännu större utsträckning tas till vara, så att

kommersialisering av ny miljövänlig teknik kan utvecklas

vidare.

Svenska miljöteknikföretag behöver lägga kraft på att ut-

veckla svensk spetsteknik inom miljöteknikområdet. Företagen

kan då behöva stöd när det gäller utbyte av erfarenheter,

marknadsföring och skapande av systemlösningar.

Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt

i takt med att klimat- och energifrågor blivit allt mer centrala

och helhetstänkande blivit allt viktigare. Företag från allt fler

länder försöker konkurrera på denna marknad. Många svenska

miljöteknikföretag efterfrågar information och stöd i sin strävan

efter möjligheter att utveckla nya affärer.

Swentec har i sin hittillsvarande verksamhet fungerat som ett

råd för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljötek-

nikexport organiserad under Verket för näringslivsutveckling

(Nutek). För att kraftsamla inom svensk miljöteknik med syfte

att utveckla en effektiv statlig struktur för att stärka de svenska

miljöteknikföretagen bör det inrättas en delegation för miljö-

teknik vid namn Sveriges miljöteknikråd (Swentec, Swedish

Environmental Technology Council).

Uppdraget

Delegationens huvudsakliga uppdrag är dels att vara ett stöd för

regeringen och Regeringskansliet inom miljöteknikområdet,

dels att mer direkt stödja svenska miljöteknikföretag och verka

för att stärka den svenska miljöteknikbranschen.

I sitt arbete med att stödja regeringen och Regeringskansliet

ska delegationen:

• Utarbeta underlag för regeringens fortsatta arbete för

att stärka svenska miljöteknikföretag. Underlaget

4

ska inkludera förslag till insatser och åtgärder såväl

för åren 2009 och 2010 som därefter, en beskrivning

av motiven och grunden för dessa förslag samt en

kostnadsberäkning och konsekvensanalys av för-

slagen. Slutligen ska det i underlaget specifikt före-

slås hur de statliga myndigheterna ska samordnas

samt framöver samverka för att bäst stärka svensk

miljöteknik.

• Medverka – vid behov tillsammans med andra myn-

digheter och aktörer – vid mottagande av utländska

delegationer som vill besöka svenska miljöteknik-

anläggningar. För detta ändamål ska en nationell

beskrivning av lämpliga demonstrations-

anläggningar utarbetas.

• Utarbeta en plan för hur Sverige ska uppfylla

ETAP:s (Environmental Technologies Action Plan)

krav och målsättningar. Detta inkluderar en beskriv-

ning av pågående och planerade aktiviteter vid myn-

digheter och hos andra aktörer för att uppfylla mål

och krav enligt ETAP, såväl som att lämna förslag

till ytterligare åtgärder som bedöms behöva genom-

föras för att dessa mål och krav ska kunna uppfyllas.

I syfte att stödja svenska miljöteknikföretag och för att

stärka den svenska miljöteknikbranschen ska delegationen

göra följande:

• Skapa en överblick över relevanta aktörer som ger

stöd till miljöteknikföretag för att därigenom kunna

vägleda företagen till rätt aktör efter deras behov. I

sin elektroniska informationsgivning ska delegatio-

nen länka sin information till andra relevanta aktö-

rer. Även existerande nätverk bör användas för att

sprida informationen.

• Initiera och verka pådrivande för att samordning ska

ske mellan de nätverk som finns inom miljöteknik-

området, de regionala nätverken och sektorsorgani-

sationer. Detta innebär att delegationen ska under-

lätta erfarenhetsutbyte och information mellan nät-

verken och organisationerna. Delegationen ska ut-

5

veckla en plattform för samverkan mellan regionala

nätverk och andra intressenter. Såväl möten som ut-

veckling av webbplats bör vara en del av detta

arbete. Delegationen ska även verka för att erfaren-

heter från kommuner och landsting kommer till

nytta och att dessa bidrar till att stärka svensk

miljöteknik.

• Ta initiativ för att identifiera och synliggöra koncept

för systemlösningar samt bidra till att få till stånd

nya sådana lösningar genom samarbete mellan olika

branschsegment, i syfte att samla den svenska

resursbasen. Som en del av arbetet ska delegationen

upprätta en databas med miljöteknikföretag i

Sverige, uppdelad i lämpliga branschvisa kategorier.

• Sammankalla en referensgrupp med

myndighetsrepresentanter dels för att föra en aktiv

dialog om samordning av pågående statliga insatser

inom miljöteknikområdet, dels för att förankra för-

slag om framtida statliga insatser. Referensgruppen

ska bestå av representanter från åtminstone följande:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

(Sida), Sveriges exportråd, Verket för innovations-

system (Vinnova), Statens energimyndighet,

Naturvårdsverket, Myndigheten för utländska inve-

steringar i Sverige (ISA) samt Verket för närings-

livsutveckling (Nutek). Dessutom bör Swedfund

International AB och Kungl. Ingenjörsvetenskaps-

akademien (IVA) ges tillfälle att delta i referens-

gruppen.

• Föra ut kunskap om miljöteknikbranschens förutsätt-

ningar och behov till myndigheter och andra för att

underlätta för dessa aktörers verksamhet gentemot

branschen.

• Årligen ta fram och analysera relevant statistik inom

miljötekniksektorn tillsammans med Statistiska

centralbyrån.

6

Uppdragets genomförande

Delegationen ska för sin löpande verksamhet biträdas av ett

kansli under ledning av en kanslichef. Delegationen beslutar om

inriktningen på kansliets verksamhet.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften

av ledamöterna är närvarande. Delegationen får överlåta åt

kanslichefen att besluta i frågor som inte har principiell bety-

delse eller är av större vikt.

Delegationen ska ta fram informationsmaterial på både

svenska och engelska.

Delegationen ska samråda med delegationen för hållbara

städer.

Delegationen ska i sin verksamhet ta hänsyn till nationella

regler och gemenskapsregler om konkurrens och statsstöd.

Mot bakgrund av att många teknikföretag är småföretag bör

små och medelstora företags speciella förutsättningar beaktas i

delegationens arbete.

Delegationen ska även beakta att det för de stora svenska

projektexporterande företagen ofta gäller särskilda förutsätt-

ningar i större infrastrukturprojekt på miljöområdet.

Rapportering

Delegationen ska redovisa sitt arbete i delbetänkanden som ska

lämnas senast

• den 31 december 2008,

• den 30 maj 2009, och

• den 31 december 2009.

Ett slutbetänkande ska lämnas senast den 31 december 2010.

(Näringsdepartementet)