Dir. 2008:4

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

förvärv och förvaltning av hyresfastighet

Dir.

2008:4

(Ju 2007:09)

Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juni 2007 (dir.

2007:87) tillkallade chefen för Justitiedepartementet en särskild

utredare med uppdrag att se över lagen (1975:1132) om förvärv

av hyresfastighet m.m. och bostadsförvaltningslagen (1977:792).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2008.

Tiden för redovisning av uppdraget förlängs till och med den

1 september 2008.

(Justitiedepartementet)