Dir. 2008:47

Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny

fiskelagstiftning (Jo 2007:03)

Dir.

2008:47

Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 oktober 2007 gav

statsrådet Erlandsson en särskild utredare i uppdrag att lämna

förslag till en förändrad fiskelagstiftning (dir. 2007:125). Utre-

daren ska enligt direktiven redovisa uppdraget senast den 1 ok-

tober 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa upp-

draget senast den 31 mars 2009.

(Jordbruksdepartementet)