Dir. 2008:5

Bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kommittédirektiv

Bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med samlat ansvar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan m.m. Den nya myndighetens namn ska vara Specialpedagogiska skolmyndigheten. Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50).

Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten samt föreslå verksamhetsmål och anslagsfördelning.

Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att den nya myndigheten ska kunna inrättas den 1 juli 2008.

Bakgrund

Regeringen gav i mars 2007 en särskild utredare i uppdrag att se över myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m. (dir. 2007:28). Skolmyndighetsutredningen överlämnade sitt betänkande den 1 november 2007 (SOU 2007:79). Betänkandet har remitterats och regeringen har beslutat att överlämna propositionen Nya skolmyndigheter till riksdagen. Propositionen innehåller en beskrivning av en ny myndighetsstruktur inom skolväsendet m.m. och vissa lagförslag som är nödvändiga för att genomföra strukturförändringarna.

I dag arbetar främst två statliga myndigheter med funktionshindrade elevers utbildning: Specialpedagogiska institutet vars uppgift är att erbjuda råd och stöd i specialpedagogiska frågor samt Specialskolemyndigheten som ansvarar för utbildningen vid de statliga specialskolorna. Att två olika myndigheter verkar inom detta område ger upphov till gränsdragningsproblem, vilket bl.a. Riksrevisionen konstaterat.

Regeringen har i propositionen angett att en ny myndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, ska bildas. En gemensam myndighet med ansvar för vissa frågor som rör elever med funktionshinder ökar förutsättningarna för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de olika personalgrupperna. Kvaliteten i den stödjande verksamheten främjas också av att den stödjande verksamheten läggs samman med utbildningsverksamheten i specialskolorna. Samtidigt som den nya myndigheten bildas ska Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten avvecklas.

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) är ett särskilt beslutsorgan inom Socialstyrelsen och administrerar vissa statsbidrag. Sisus svarar även för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning och har vissa andra uppgifter. Regeringens förslag innebär att Sisus avvecklas som ett särskilt beslutsorgan inom Socialstyrelsen. Verksamheten ska övertas av den nya Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Den nya myndighetens inriktning och förutsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ansvara för utbildningen i specialskolan och vid särskilda resurscenter samt erbjuda råd och stöd i specialpedagogiska frågor till huvudmän med ansvar för bl.a. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utbildning inom det offentliga skolväsendet och fristående skolor. Myndigheten ska även främja utveckling, anpassning och distribution av läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder samt administrera vissa statliga stöd och bidrag.

Den nya myndigheten ska överta de uppgifter som i dag åligger Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten

och Sisus. Vidare ska myndigheten överta utveckling av läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk från Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Den nya myndigheten ska inrättas den 1 juli 2008 och ska vid denna tidpunkt överta ansvaret för den verksamhet som Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Sisus tidigare bedrivit. Berörd verksamhet inom Nationellt centrum för flexibelt lärande kommer att inordnas i Specialpedagogiska skolmyndigheten i samband med att centrumet upphör den 1 oktober 2008.

Uppdraget

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, med samlat ansvar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan m.m. Myndigheten ska kunna inrättas den 1 juli 2008.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Nya skolmyndigheter.

Verksamhetsmål och anslagsfördelning m.m.

Utredaren ska föreslå mål för de olika delarna av myndighetens verksamhet. Utredaren ska även föreslå hur myndighetens anslag ska fördelas på anslagsposter och föreslå verksamhetsplan för myndigheten för andra halvåret 2008. Förslagen ska kunna utgöra ett underlag inför regeringens arbete med den nya myndighetens regleringsbrev. Utredaren ska utgå från att den verksamhet med tillhörande anslag som i dag bedrivs av Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Sisus överförs till den nya myndigheten.

Vidare ska utredaren lämna ett budgetunderlag för perioden 2009–2011.

Stödfunktioner, organisation och bemanning m.m.

Utredaren ska besluta om myndighetens organisation och om intern resursfördelning samt överväga lämpliga arbetsformer.

Utredaren ska hitta former för samverkan mellan myndigheten och dess avnämare, exempelvis genom brukarråd. Vidare ska utredaren bedöma hur organiseringen av läromedelsfrågor och administrationen av vissa statliga stöd och bidrag bäst kan lösas inom den nya myndigheten.

Den nya myndighetens huvudkontor ska placeras i Härnösand, men myndigheten bedöms ha behov av verksamhet på flera orter i landet.

Utredaren ska dessutom vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 juli 2008. I det ingår att förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren ska även bygga upp administrativa och IT-tekniska system för den nya myndigheten. Utredaren ska ingå nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Utredaren ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren ska fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Utredaren ska vinnlägga sig om att den nya myndigheten ska präglas av en samlad myndighetskultur.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Utredaren ska samråda med Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Socialstyrelsen, Ekonomistyrningsverket och den avvecklingsmyndighet som regeringen avser att bilda för avvecklingen av vissa myndigheter och verksamheter inom skolväsendet m.m. I den utsträckning det behövs ska utredaren även samråda med övriga berörda myndigheter och organisationer. Myndigheterna ska lämna utredaren det underlag som utredaren begär.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Utredaren ska särskilt beakta behovet av att hålla personalen vid de berörda myndigheterna informerad.

Utredaren ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet. Utöver det ska utredaren senast den 29 februari 2008 lämna budgetunderlag för perioden 2009–2011.

Utredaren ska vidare senast den 11 april 2008 lämna - förslag på mål för de olika delarna av myndighetens verk-

samhet, - förslag på hur myndighetens anslag ska fördelas och verk-

samhetsplan för andra halvåret 2008, - förslag på hur samverkan mellan myndigheten och dess av-

nämare ska ske, och - en redovisning av hur berörd personal har informerats och

förberetts på kommande förändringar. En slutrapport ska lämnas senast den 30 juni 2008.

(Utbildningsdepartementet)