Dir. 2008:6

Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Hallandsåskommittén

(N2002:13)

Dir.

N2008:6

Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2008

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén med uppdrag att följa byggandet av tunnlar genom

Hallandsås ska fortsätta sitt arbete och slutligt redovisa det

senast den 31 december 2008. I kommitténs arbete under 2008

ska kommitténs erfarenheter, arbetsmetodik och resultat in-

arbetas i och överföras till förberedelserna för att bilda en tra-

fikinspektionsorganisation (dir. 2007:105).

Bakgrund

Regeringen beslutade den 22 maj 2002 att tillsätta en kommitté

med uppdrag att följa byggandet av tunnlarna i Hallandsås (dir.

2002:54). Kommittén, som tagit namnet Hallandsåskommittén,

ska löpande granska Banverkets metoder, beslutsunderlag och

beslut som rör teknik, ekonomi, hälsa och miljö. Hallandsås-

kommittén har hittills granskat olika moment i Banverkets såväl

förberedelser inför som genomförande av det fortsatta tunnel-

byggandet. Dessa granskningar har i enlighet med direktiven

redovisats dels löpande till Banverket dels årligen till reger-

ingen.

Efter riksdagens beslut om propositionen Infrastruktur för ett

långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 2001/02:20, bet.

2001/02:TU2, rskr. 2001/02:126) återupptogs arbetet med tun-

nelbyggnationen. Arbetet med att borra det första tunnelröret

från söder till norr pågår. När det ena tunnelröret är färdigt,

2

monteras tunnelborrmaskinen i det andra tunnelröret. Det mest

komplicerade momentet är att forcera den s.k. Möllebacks-

zonen. År 2012 beräknas båda tunnelrören vara byggda och

järnvägsinstallationerna slutförda.

I tilläggsdirektiv (dir. 2005:144) beslutade regeringen att

kommitténs arbete ska fortsätta till den 1 mars 2008.

Kommittén uppdrogs att redogöra för hur dess erfarenheter kan

nyttiggöras i andra relevanta sammanhang.

Mot bakgrund av att projektet fortfarande befinner sig i ett

komplicerat byggskede bör Hallandsåskommitténs granskande

och rådgivande arbete fortsätta till årsskiftet 2008/2009. Vid

denna tidpunkt planeras den nya trafikinspektionsorgani-

sationen inleda sin verksamhet och kan överta den fortsatta

granskningen av tunnelbygget.

Uppdraget

Hallandsåskommittén ska fortsätta att bedriva granskning och

redovisa sina slutsatser till Banverket och till berörda tillsyns-

myndigheter i enlighet med det ursprungliga direktivet (dir.

2002:54). Kommittén ska också, senast den 1 mars 2008 i en

rapport till regeringen redogöra för sitt arbete under 2007 och

för sina iakttagelser. Av den redovisningen ska det dessutom

framgå hur kommitténs erfarenheter av denna typ av gransk-

ningsarbete kan nyttiggöras i arbetet som den nya trafikinspek-

tionsorganisationen planeras utföra. Kommittén ska slutligt

redovisa sitt arbete senast den 31 december 2008.

(Näringsdepartementet)