Dir. 2008:61

Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning (U 2007:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Sammanfattning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juni 2007 har ansvarigt statsråd gett en särskild utredare i uppdrag att utifrån förskolans, fritidshemmets och skolans mål och behov av lärarkompetens lämna förslag till en ny lärarutbildning (dir. 2007:103). Regeringen har den 17 april 2008 beslutat om tilläggsdirektiv (dir. 2008:43). I tilläggsdirektivet har utredarens uppdrag utvidgats i vissa avseenden och utredaren ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 15 november 2008. Regeringen ändrar nu utredarens uppdrag.

Enligt de ursprungliga direktivet (dir. 2007:103) ska utredaren överväga om det inom ramen för lärarutbildningen bör införas en egen examen för bl.a. fritidspedagoger och hur fritidspedagogutbildningen bör utformas som en särskild utbildning inom lärarutbildningens ram så att utbildningen får en egen identitet och fritidshemmets kompetensbehov säkras.

Uppdraget ska i denna del utgå. Utredaren ska i stället lämna förslag på hur en examensbeskrivning för utbildningen till lärare för förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser bör utformas, för att även täcka behovet av lärare i fritidshemmet.

Tilläggsuppdrag

Bakgrund

Många barn går i fritidshem, och verksamheten i fritidshemmen är ett viktigt komplement till skolan när det gäller att erbjuda en innehållsrik fritid och att stimulera elevernas utveckling och lärande. Fritidshemmen har under senare år knutits allt närmare skolan. De båda verksamheterna har i många kommuner samordnats organisatoriskt genom lokalintegrering och gemensam arbetsledning. Graden av samverkan mellan fritidshemmen och skolan har utvecklats men varierar mellan och inom kommunerna. Denna samverkan behöver utvecklas ytterligare. Samtidigt är det viktigt att barnens rätt till fritid, lek och rekreation upprätthålls i fritidshemmens verksamhet.

Den ökade integrationen mellan fritidshem, förskoleklass och skola är skäl för att liknande kunskaper och kompetenser bör krävas av de lärare som arbetar i de olika verksamheterna. Utbildade lärare i fritidshemmet kan stödja elevernas skolarbete när fritidspedagogisk verksamhet integreras med undervisning under schemalagd tid inom grundskolans ram. Dessutom behövs en högre kompetens för att t.ex. öka kvaliteten på läxhjälp.

Lärare i fritidshem

Regeringen anser att huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet bör ligga på utbildade lärare. Därutöver har även annan personal stor betydelse för verksamheten, t.ex. barnskötare och fritidsledare. De lärare som har huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten i fritidshem bör ha utbildning för att undervisa i förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser. Inom ramen för denna lärarutbildning ska det erbjudas kurser i fritidspedagogik och andra kurser av betydelse för fritidshemmets verksamhet.

Enligt de ursprungliga direktivet (dir. 2007:103) ska utredaren överväga om det inom ramen för lärarutbildningen bör införas en egen examen för bl.a. fritidspedagoger och hur fritidspedagogutbildningen bör utformas som en särskild utbildning inom lärarutbildningens ram så att utbildningen får en egen identitet och fritidshemmets kompetensbehov säkras.

Uppdraget ska i denna del utgå. Utredaren ska i stället lämna förslag på hur en examensbeskrivning för utbildningen till lärare för förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser bör utformas, för att även täcka behovet av lärare i fritidshemmet.

Författningsförslag

I tilläggsuppdraget ingår att utarbeta förslag till de författningstexter som behövs för att genomföra utredarens uppdrag.

(Utbildningsdepartementet)