Dir. 2008:64

Tilläggsdirektiv till utredningen om en

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om en

stärkt och moderniserad spelreglering

(Fi2007:07)

Dir.

2008:64

Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren ska utöver vad som framgår av huvuddirektivet

bedöma förutsättningarna för en försäljning av delar av

AB Svenska Spels verksamhet.

Uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juni 2007

har chefen för Finansdepartementet tillkallat en särskild

utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till en

stärkt och moderniserad spelreglering (dir. 2007:79).

Utredningen ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag

senast den 15 december 2008.

Utredarens uppdrag enligt huvuddirektivet är bl.a. att

identifiera de spel som kan anses medföra en ökad risk för

osunt spelande eller andra negativa sociala konsekvenser.

Av detta följer att det också blir möjligt att bedöma vilka

spel som inte i samma utsträckning medför en ökad risk

för osunt spelande eller andra negativa sociala

konsekvenser. Om utredaren mot denna bakgrund finner

att det föreligger starka skäl, t.ex. till följd av EG-rättsliga

hänsyn, att överväga en förändring av det statliga ägandet

2

inom spelområdet ska förslag till en sådan förändring

lämnas. Detta innebär således att utredaren ska bedöma

förutsättningarna för en försäljning av vissa delar av AB

Svenska Spels verksamhet. En utgångspunkt för utredaren

i denna del ska vara om det är nödvändigt eller önskvärt

att staten även i fortsättningen ska verka på spelområden

där detta inte motiveras av skäl som sammanhänger med

strävan att minska riskerna för osunt spelande eller andra

negativa sociala konsekvenser och där staten konkurrerar

med andra aktörer. De sociala skyddsaspekterna ska även i

fortsättningen ges hög prioritet liksom de skyldigheter

som följer av EG-rätten. Självfallet gäller även alla de

andra utgångspunkter som angetts i huvuddirektivet,

exempelvis att intäkter från spel även fortsättningsvis kan

komma Sveriges föreningsliv till godo.

(Finansdepartementet)