Dir. 2008:7

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Naturvårdsverket (M 2007:02)

Dir.

2008:7

Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 mars 2007 gav

chefen för Miljödepartementet en utredare i uppdrag att

analysera Naturvårdsverkets verksamhet och redovisa ett

underlag för regeringens fördjupade prövning (dir. 2007:40).

Utredaren ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag till

regeringen senast den 1 april 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa uppdraget

senast den 1 juni 2008.

(Miljödepartementet)