Dir. 2008:76

Tilläggsdirektiv till 2007 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2007 års

körkortsutredning

Dir.

2008:76

Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2008.

Förlängd tid för uppdraget m.m.

Den särskilda utredaren som har i uppdrag att göra en översyn

av körkortsförfattningarna och med dem sammanhängande

författningar (dir. 2006:119) ska i sitt betänkande ta hänsyn till

de förslag som lämnas av alkolåsutredningen 2008

(dir.2007:157) och med beaktande av dessa lämna de

författningsförslag som kan behövas. De förslag som

körkortsutredningen lägger fram inom ramen för sitt uppdrag

bör samordnas med de förslag som alkolåsutredningen 2008

ska lämna senast den 1 oktober 2008. Frågan om hur personer

med alkoholproblem skulle kunna få alkolåsvillkor för körkort

innan de har kört onyktra, i stället för att få sitt körkort

återkallat har inte tidigare ingått i alkolåsutredningens uppdrag.

Vägverket har nu inkommit med ett PM om alkolås som villkor

för körkortsinnehav. Denna fråga ska behandlas av körkorts-

utredningen i samband med att den gör en samlad redovisning

av alkolåsutredningens och körkortsutredningens förslag.

Utredaren ska enligt kommittédirektiven (dir. 2006:119 och

2007:128) redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2008.

Körkortsutredningens redovisningstid förlängs så att

utredningen kan lämna en samlad redovisning till regeringen.

Utredaren ska i stället redovisa sitt uppdrag senast den 15

december 2008.

2

Bakgrund

2007 års körkortsutredning

Regeringen beslutade den 30 november 2006 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av

körkortsförfattningarna och med dem sammanhängande

författningar. Utredaren skulle också analysera hur

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EU om

körkort (tredje körkortsdirektivet)

TPF

1

FPT

ska införlivas i svensk rätt. I

uppdraget ingick att utreda vissa frågor om förnyelse och utbyte

av körkort, analysera förslag till förändringar av reglerna för

nyblivna förare under prövotiden, se över systemet med läkares

anmälningsplikt samt analysera hur författningsändringarna

med anledning av det nya yrkesförardirektivet och det tredje

körkortsdirektivet påverkar varandra.

Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 27 september

2007 fick utredaren i uppdrag att därutöver, mot bakgrund av

yrkesförardirektivet, analysera om en sänkning av

åldersgränsen för att framföra fordon avsedda för

persontransport i körkortskategori D är lämplig vid

förvärvsmässig trafik. Utredaren skulle i detta sammanhang

också analysera åldersgränsen för taxiförare.

Alkolås som villkor för körkortsinnehav

Enligt direktiven ska utredaren i körkortsutredningen se över

systemet med läkares anmälningsplikt. Vägverkets redovisning

av ett regeringsuppdrag om läkares skyldighet att anmäla

olämpliga förare har därför överlämnats till utredningen för

behandling.

Regeringen beslutade den 19 december 2007 att tillkalla en

särskild utredare med uppdrag att föreslå ett system där de som

dömts för rattfylleri i princip bara kan ta nytt eller få tillbaka sitt

körkort på villkor att de enbart använder fordon med alkolås.

TP

1

PT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20

december 2006 om körkort (EUT L 403, 20.12.2006, s. 18, Celex

3

Utredaren ska också se över möjligheterna att lämna över hela

eller delar av körkortsprovsverksamheten till privata aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2008.

Vägverket har i en skrivelse under hösten 2007, som

överlämnats till alkolåsutredningen, lämnat förslag till hur ett

system för alkolås till rattfyllerister skulle kunna utformas.

Förslaget tar dels upp ett system för dömda rattfyllerister, vilket

ingår i alkolåsutredningens uppdrag, dels hur personer med

alkoholproblem skulle kunna få alkolåsvillkor för körkort innan

de har kört onyktra, i stället för att få sitt körkort återkallat,

vilket inte tidigare har ingått i utredningens uppdrag. Vägverket

har nu inkommit med ett förtydligande PM om alkolås som

villkor för körkortsinnehav. Denna fråga ska behandlas av

körkortsutredningen i samband med att utredningen gör en

samlad redovisning av alkolåsutredningens och

körkortsutredningens förslag.

(Näringsdepartementet)