Dir. 2008:77

Tilläggsdirektiv till 2007 års

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till 2007 års

insolvensutredning (Ju 2007:05)

Dir.

2008:77

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2008.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 april 2007 till-

kallade chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare

med uppdrag att överväga bl.a. hur förfarandet för företags-

rekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursför-

farandet (dir. 2007:29). I uppdraget ingick även att överväga

frågan om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med

personligt ansvar för företagets skulder och för s.k. evighets-

gäldenärer.

Enligt de ursprungliga direktiven ska uppdraget redovisas i

sin helhet senast den 15 september 2008. Tiden för redovisning

av uppdraget ändras nu så att frågor om skuldnedsättning ska

redovisas i ett delbetänkande senast den 15 september 2008 och

tiden för redovisning av uppdraget i övrigt förlängs till och med

den 15 maj 2009.

(Justitiedepartementet)