Dir. 2008:8

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

expropriationsersättning (Ju 2005:17)

Dir.

2008:8

Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2008

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 20 december 2005 direktiv till en sär-

skild utredare med uppdrag att se över ersättningsbestämmelser-

na i expropriationslagen (dir. 2005:147). Utredningen har anta-

git namnet Utredningen om expropriationsersättning (Ju 2005:17).

Utredningen har i delbetänkandet Hur tillämpas expropria-

tionslagens ersättningsbestämmelser? (SOU 2007:29) redovisat

en undersökning av hur ersättningsbestämmelserna i expropria-

tionslagen tillämpas. Uppdraget i övrigt skulle enligt de ur-

sprungliga direktiven redovisas senast den 31 juli 2007. Genom

tilläggsdirektiv (dir. 2007:89) förlängdes utredningstiden till

och med den 30 april 2008.

Med ändring av den senast beslutade tiden ska utredningen

slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2008.

(Justitiedepartementet)