Dir. 2008:89

Tilläggsdirektiv till utredningen om den

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om den

svenska exportens utveckling (UD 2007:02)

Dir.

2008:89

Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 juli 2007 (dir.

2007:101) tillkallade det statsråd som har till uppgift att föredra

ärenden om utrikeshandel en särskild utredare med uppdrag att

analysera utvecklingen avseende svensk export. Utredaren ska

enligt regeringens beslut den 11 oktober 2007 (dir. 2007:124)

redovisa uppdraget senast den 1 september 2008.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag

senast den 1 oktober 2008.

(Utrikesdepartementet)