Dir. 2008:92

Tilläggsdirektiv till Delegationen för

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Delegationen för

mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)

Dir.

2008:92

Beslut vid regeringssammanträde den 3 juli 2008

Sammanfattning av tilläggsuppdraget

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige ska utreda om

Handisam, Diskrimineringsombudsmannen eller något annat

samhällsorgan bör anförtros uppgiften att i enlighet med kravet

i artikel 33 av FN:s konvention om rättigheter för personer med

funktionsnedsättning främja, skydda respektive övervaka kon-

ventionens genomförande.

Bakgrund

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning antogs av FN:s generalförsamling den 13 december

2006. Konventionen öppnades för undertecknande den 30 mars

2007 och undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige.

Konventionen har till syfte att undanröja hinder för personer

med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Till konventionen hör ett fakultativt (frivilligt) protokoll som

innebär att enskilda personer eller grupper av personer har möj-

lighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att

deras rättigheter är kränkta. Protokollet undertecknades samti-

digt som konventionen av representanter från 43 länder, däri-

bland Sverige. Konvention trädde i kraft den 3 maj 2008, då

20 stater hade ratificerat den.

Konventionen består av en inledning och 50 artiklar. Artikel

33 har rubriken Nationellt genomförande och övervakning.

2

Övervakningen av konventionens genomförande ska ske inom

alla områden i både privat och offentlig verksamhet, inklusive

åtgärder som vidtas av regering och riksdag.

Enligt artikelns andra punkt ska konventionsstaterna i enlig-

het med sitt rättssystem och sitt förvaltningssystem, bibehålla,

förstärka, utse eller inom konventionsstaten upprätta en meka-

nism, inklusive en eller flera oberoende mekanismer enligt vad

som befinns ändamålsenligt för att främja, skydda och övervaka

genomförandet av konventionen. Vid utseendet eller upprättan-

det av mekanismen ska konventionsstaterna beakta de principer

som hänför sig till statusen och funktionen hos de nationella in-

stitutionerna för skydd och främjande av de mänskliga rättig-

heterna.

Enligt punkt 3 ska det civila samhället, särskilt personer med

funktionsnedsättning och de organisationer som representerar

dem, involveras i och fullt ut medverka i övervakningsförfaran-

det.

Konventionsstaterna ska alltså behålla, förstärka, utse eller

upprätta en mekanism för att främja, skydda och övervaka ge-

nomförandet av konventionen. När denna mekanism ska utses

eller upprättas ska konventionsstaterna beakta vissa principer

(punkt 2). Här åsyftas de så kallade Parisprinciperna om natio-

nella institutioner för mänskliga rättigheter (FN:s generalför-

samlings resolution 48/134 från 1993). Dessa ställer tämligen

ingående krav på mekanismen i fråga. I dag finns det ingen

sådan institution i Sverige som kan sägas motsvara alla krav i

Parisprinciperna och samtidigt svara för att övervaka genom-

förandet av konventionen.

I promemorian FN:s konvention om rättigheter för personer

med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) redogörs bl.a. för de

myndigheter som i dag har olika uppgifter för att bevaka frågor

som angår funktionshindrade personers rättigheter eller ansvarar

för att övergripande samordna genomförandet av handikappoli-

tiken, dvs. Handikappombudsmannen (DO) respektive Myndig-

heten för handikappolitisk samordning, Handisam. Handisam

har alltså redan idag uppgifter som ligger nära dem som artikel

33 förutsätter, nämligen att bland annat bevaka och rapportera

om den internationella utvecklingen inom området och genom

3

sitt samordningsarbete bidra till att Sverige uppfyller sina

åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter.

Det behöver utredas om nuvarande samhällsinstitutioner var

för sig eller gemensamt uppfyller kraven i artikel 33 i FN:s kon-

vention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har i uppdrag

att stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbe-

tet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna

i verksamheten. Delegationen ska också bland annat utarbeta

och genomföra strategier för ökad information och kunskap om

mänskliga rättigheter hos olika målgrupper i samhället. Till

detta kommer att delegationen enligt sitt uppdrag (dir. 2006:27)

ska lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full

respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas

efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag.

Tilläggsuppdraget

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige ska utreda vad

kravet i artikel 33 i FN:s konvention om rättigheter för personer

med funktionsnedsättning att främja, skydda respektive över-

vaka konventionens genomförande innebär i praktiken och om

Handisam, Diskrimineringsombudsmannen eller något annat

samhällsorgan bör anförtros denna uppgift.

Underlag till utredningen är departementspromemorian FN:s

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning (Ds 2008:23), remissyttrandena över denna samt den avi-

serade propositionen Mänskliga rättigheter för personer med

funktionsnedsättning.

Om Delegationens förslag skulle innebära ökade kostnader

för staten respektive kommunerna ska förslag till finansiering

lämnas.

Delegationen ska under utredningen samråda med Handi-

sam, de nuvarande ombudsmännen mot diskriminering, Organi-

4

sationskommittén med uppgift att bilda Diskriminerings-

ombudsmannen (dir. 2008:25), och efter den 1 januari 2009 den

då bildade Diskrimineringsombudsmannen, handikapprörelsen

samt andra berörda myndigheter och organisationer.

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 1 april 2009.

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)