Dir. 2009:111

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Avvecklingsmyndigheten för Statens

räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten

och Styrelsen för psykologiskt försvar

Dir.

2009:111

(Fö 2008:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2009

Tidpunkt för redovisning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 maj 2008 gav

chefen för Försvarsdepartementet en särskild utredare i uppdrag

att ansvara för avvecklingen av Statens räddningsverk,

Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt

försvar (dir. 2008:58). Myndigheterna upphörde den 31

december 2008. Utredaren har från och med den 1 januari 2009

ansvarat för att genomföra avvecklingen.

Enligt direktiven ska regeringen återkomma i ett

tilläggsdirektiv med tidpunkt för slutrapport.

Uppdraget ska vara slutfört senast den 30 april 2010 varvid

utredningen ska upphöra. Utredaren ska senast samma datum

lämna en slutrapport till Regeringskansliet

(Försvarsdepartementet).

(Försvarsdepartementet)