Dir. 2009:121

Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 december 2007 tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av lagstiftningen om djursjukdomar och zoonoser samt att föreslå nödvändiga ändringar i nuvarande lagstiftning. Enligt direktiven skulle utredaren ha slutfört sitt arbete senast den 31 december 2009.

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2010.

(Jordbruksdepartementet)