Dir. 2009:123

Tilläggsdirektiv till utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06)

Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 18 december 2008 gav statsrådet Carlgren en särskild utredare i uppdrag att utreda användningen av ekonomiska och andra styrmedel som kan förbättra vattenkvaliteten. Enligt direktivet ska utredningen redovisas senast den 30 december 2009.

Utredningstiden förlängs. Utredningen ska lämna ett delbetänkande senast den 30 december 2009 i de delar som har ekonomiska konsekvenser och lämna förslag till finansiering. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2010.

(Miljödepartementet)