Dir. 2009:20

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en bättre älgförvaltning (Jo 2008:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en bättre älgförvaltning (Jo 2008:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 22 maj 2008 gav jordbuksministern en särskild utredare i uppdrag att se över den nuvarande älgförvaltningen och lämna förslag till de förändringar eller förenklingar som behövs för att skapa en förvaltningsmodell för älg som syftar till en ekosystembaserad lokal förvaltning (dir. 2008:63).

Utredningstiden förlängs. Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2009.

(Jordbruksdepartementet)