Dir. 2009:26

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan (U 2008:12)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan (U 2008:12)

Dir. 2009:26

Beslut vid regeringssammanträde den 26 mars 2009

Utvidgning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 11 december 2008 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med samlat ansvar för yrkeshögskolan (dir. 2008:153).

Den ekonomiska ramen för 2009 för att förbereda, genomföra och administrera en ansökningsomgång inför starten av utbildningar inom yrkeshögskolan från och med hösten 2009 samt för att besluta om en utbildning ska få ingå i yrkeshögskolan ges av anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 9. Totalt 500 utbildningsplatser bör i huvudsak begränsas till att vara som längst ettåriga.

Regeringen medger nu utredaren att utöver det som omfattas av de ursprungliga direktiven även få besluta om framtida åtaganden om statsbidrag eller särskilda medel för utbildningar inom yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Dessa ekonomiska åtaganden får utredaren besluta om med stöd av det bemyndigande som regeringen har fått för anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning.

Vidare ska utredaren först den 1 april 2009 lämna ett budgetunderlag för andra halvåret 2009 och för perioden 2010–2012.

(Utbildningsdepartementet)