Dir. 2009:38

Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07)

Beslut vid regeringssammanträde den 23 april 2009

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen har den 20 juni 2007 gett en särskild utredare i uppdrag (dir. 2007:90) att lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande över vården ska stärkas. Den 18 juni 2008 fick samma utredare i tilläggsdirektiv (dir. 2008:87) i uppdrag att lämna förslag till vidareutveckling och förbättringar av rehabiliteringsgarantins konstruktion och funktionssätt. Utredningen ska enligt direktivet lämna delrapport senast den 20 april 2009.

Utredaren har begärt förlängd tid för att lämna delbetänkandet. Utredaren ska istället redovisa delbetänkandet senast den 29 maj 2009.

(Socialdepartementet)