Dir. 2009:39

Tilläggsdirektiv till

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till

Inremarknadsutredningen (UD 2008:01)

Dir.

2009:39

Beslut vid regeringssammanträde den 13 maj 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 mars 2008 (dir.

2008:24) tillkallade det statsråd som har till uppgift att föredra

ärenden om utrikeshandel en särskild utredare med uppdrag att

genomföra en översyn av horisontella bestämmelser inom varu-

och tjänsteområdet. Utredningen ska enligt direktiven vara

slutförd senast den 15 maj 2009.

Utredningstiden förlängs. Utredningen ska redovisas senast den

1 september 2009.

(Utrikesdepartementet)