Dir. 2009:4

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen om

totalförsvarsplikten (Fö 2008:01)

Dir.

2009:4

Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Utvidgning och förlängning av uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 6 december 2007

tillkallade chefen för Försvarsdepartementet en parlamentarisk

kommitté med uppdrag att överväga vilka författningsändringar

och övriga åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra

frivillig rekrytering och utbildning av sådan personal som enligt

nuvarande förhållanden tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt m.m. (dir. 2007:147). Kommittén har antagit

namnet Utredningen om totalförsvarsplikten (Fö 2008:01). Den

29 oktober 2008 överlämnades delbetänkandet Totalförsvars-

plikten i framtiden (SOU 2008:98). Enligt de direktiv som

regeringen har beslutat ska resultatet av arbetet redovisas

slutligt senast den 1 februari 2009.

Genomförandet av reformen

Kommittén har i sitt första delbetänkande redovisat

målsättningen att de slutliga förslagen ska möjliggöra att

reformeringen av soldatförsörjningen tar sin början den 1 juli

2010. Kommittén ska utöver sitt ursprungliga uppdrag även ta

ställning till hur ett nytt soldatförsörjningssystem bör införas i

enlighet med denna målsättning. Alternativ som ska belysas är

bl.a. ett införande i flera steg eller minskade utbildningsvolymer

under en kortare övergångsperiod.

I detta sammanhang ska kommittén särskilt lämna förslag till

vad som bör gälla för enskilda som direkt berörs av reformen

2

under tiden inför och vid införandet. Detta gäller bl.a. för

mönstringsskyldiga män, kvinnor som anmält intresse för eller

genomgått antagningsprövning och personer som skrivits in till

eller påbörjat grundutbildning enligt lagen om totalförsvars-

plikt.

Kommittén ska vidare belysa konsekvenser för Försvars-

maktens förmåga inför, under och närmast efter införandet.

Frågan om plikttjänstgöring för frivilligt rekryterad personal

Som regeringen tidigare uttalat måste den lagstiftning som

ligger till grund för försvarets personalförsörjning vara

användbar på lång sikt oavsett vilka förändringar som kan

inträffa, till exempel i fråga om det säkerhetspolitiska läget. De

uppgifter som åligger det militära och civila försvaret under

höjd beredskap måste därför vara det som ytterst avgör hur

lagstiftningen ska vara utformad.

Därutöver bör en utgångspunkt vara att personer som

utbildats eller tjänstgjort inom totalförsvaret under vissa för-

hållanden bör kunna tas i anspråk för tjänstgöring med plikt,

oavsett om personalen ursprungligen har rekryterats frivilligt

eller tagits ut och utbildats med stöd av lagen om totalförsvars-

plikt.

Mot denna bakgrund ska kommittén utöver sitt ursprungliga

uppdrag även ta ställning till under vilka förhållanden personal

som rekryterats, utbildats eller tjänstgjort på frivillig grund bör

kunna tas i anspråk för tjänstgöring med plikt inom det militära

respektive det civila försvaret. Kommittén ska lämna förslag till

nödvändiga författningsändringar och övriga åtgärder.

Tidpunkt för redovisning

Utredningstiden förlängs. Kommittén ska redovisa resultatet av

sitt arbete senast den 15 april 2009 i fråga om förslag avseende

– ändringar av lag,

– genomförande av reformen,

– när en tjänstgöringsplikt bör tillämpas,

– när en mönstringsplikt bör tillämpas,

3

– vilken myndighet som bör ansvara för rekrytering, prövning

och uttagning av personal, samt

– register för personal.

I övriga frågor ska kommittén redovisa resultatet av sitt

arbete senast den 15 juni 2009.

Utredningen ska i sitt arbete samverka med Utredningen

med uppgift att se över stödet till Försvarsmakten samt beakta

vad Frivilligutredningen har kommit fram till i sitt betänkande

Ny inriktning för frivillig beredskapsverksamhet (SOU

2008:101).

(Försvarsdepartementet)