Dir. 2009:61

Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 11 juni 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 2007 gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i uppdrag att överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor angående de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. I uppdraget ingår att lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren finner lämpliga (dir. 2007:185). Utredningen har antagit namnet Polismetodutredningen (Ju 2008:01). Den 23 januari 2009 lämnades delbetänkandet En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas slutligt senast den 31 maj 2009. Regeringen har emellertid därefter genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:91) beslutat att bl.a. flytta fram tidpunkten för redovisning av slutbetänkandet till den 1 oktober 2009.

Uppdraget till den särskilde utredaren ändras nu så att tidpunkten för slutredovisning flyttas fram till den 31 maj 2010.

(Justitiedepartementet)