Dir. 2009:69

Tilläggsdirektiv till Utredningen mot

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen mot

kriminella grupperingar (Ju 2009:02)

Dir.

2009:69

Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2009.

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 februari 2009

gav chefen för Justitiedepartementet en särskild utredare i

uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för personer som

vill lämna kriminella grupperingar och för att förhindra

nyrekrytering till sådana grupperingar. I uppdraget ingår att

lägga fram de förslag till lagändringar som utredaren finner

lämpliga (dir. 2009:8). Utredningen har antagit namnet

Utredningen mot kriminella grupperingar (Ju 2009:02).

Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas

slutligt senast den 30 november 2009.

Uppdraget till den särskilde utredaren ändras nu så att

tidpunkten för slutredovisning flyttas fram till den 31 januari

2010.

(Justitiedepartementet)