Dir. 2009:83

Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 februari 2009 gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att bl.a. ta ställning till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98) ska genomföras i Sverige (dir. 2009:1).

Utredningen har lämnat ett delbetänkande den 15 juni 2009 och ska i enlighet med direktivet lämna ett slutbetänkande den 15 december 2009.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 juni 2010.

(Justitiedepartementet)