Dir. 2009:9

Genomförande av 2006 års

Kommittédirektiv

Genomförande av 2006 års

sjöarbetskonvention

Dir.

2009:9

Beslut vid regeringssammanträde den 12 januari 2009.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som

behöver göras för att Sverige ska kunna ratificera 2006 års sjö-

arbetskonvention.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2009.

Bakgrund

Frågor om sjömäns arbetsförhållanden har behandlats av Inter-

nationella arbetsorganisationen (International Labour Organi-

sation – ILO) under särskilda s.k. sjöfartssessioner. Mellan

1920 och 2003 antog Internationella arbetskonferensen (ILO:s

högsta beslutande organ) 39 konventioner, ett protokoll och ett

trettiotal rekommendationer om sjömäns arbetsförhållanden.

Åtskilliga av ILO:s sjöfartsinstrument kom till slut att betraktas

som otidsenliga. Vissa hade delvis bestämmelser som täcktes av

andra instrument och andra hade inte ratificerats av tillräckligt

många stater för att träda i kraft. En översyn av konventionerna

och rekommendationerna gjordes därför för att ta fram ett sam-

manhållet övergripande ILO-instrument på sjöfartens område.

Internationella arbetskonferensen antog den 23 februari 2006

sjöarbetskonventionen.

Konventionen reviderar nästan samtliga av de nämnda tidi-

gare antagna konventionerna och ett antal rekommendationer.

2

Bestämmelserna i konventionen rör huvudsakligen fem

områden: minimikrav för att sjömän ska få arbeta på fartyg;

anställningsförhållanden; bostad, rekreationsmöjligheter, mat

och förplägnad; hälsovård, sjukvård och välfärd samt uppfyl-

lelse och tillämpning.

Medlemsstaterna ska uppfylla sina skyldigheter enligt kon-

ventionen på ett sådant sätt att de försäkrar sig om att fartyg

som är flaggade i en stat som inte har ratificerat konventionen

inte får en förmånligare behandling än fartyg som är flaggade i

en stat som har ratificerat den. Målsättningen med konventionen

är bland annat att lika spelregler ska gälla för alla där inget far-

tyg kan konkurrera med andra genom en undermålig standard

för de ombordanställda.

Konventionen träder i kraft 12 månader efter det att den rati-

ficerats av minst 30 medlemsländer som tillsammans står för

minst 33 procent av världshandelstonnaget. Konventionen har

ännu inte trätt i kraft.

ILO-kommittén har, efter att ha remitterat frågan till berörda

myndigheter, i yttrande den 24 oktober 2008 (dnr 18/2006) till-

styrkt att Sverige ratificerar sjöarbetskonventionen. Remiss-

instanserna har dock pekat på vissa moment i konventionen som

saknar motsvarighet i svensk rätt.

Konventionen är ett angeläget och viktigt internationellt

instrument som kan förbättra sjömäns arbets- och levnadsvill-

kor. En ratificering av konventionen bör därför ske.

Europeiska unionens råd beslutade den 7 juni 2007 att

bemyndiga EU:s medlemsstater att ratificera konventionen

(2007/431/EG)1. I samma beslut uppmanades vidare medlems-

staterna att vidta mått och steg för att, helst före den 31 decem-

ber 2010, ratificera konventionen.

Ett direktiv om genomförande av det avtal som ingåtts av

European Community Shipowners’ Associations (ECSA) och

European Transport Workers’ Federation (EFT) om 2006 års

konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv

1999/63/EG antogs av Europeiska unionens råd genom en

politisk överenskommelse den 17 december 2008 (direktivet är

_____________________________

1 EUT L 161, 22.6.2007, s. 63 (Celex 32007D0431).

3

ännu inte formellt beslutat och publicerat). Direktivet innebär

att stora delar av sjöarbetskonventionen ska genomföras i med-

lemsstaternas lagstiftning. Direktivet träder i kraft samma dag

som konventionen träder i kraft.

Uppdraget

Utredaren ska lämna förslag till de författningsändringar som är

nödvändiga för att undanröja eventuella hinder för ratificering.

I den mån oklarheter kan komma att uppstå om ansvarsför-

delningen mellan olika myndigheter till följd av konventionens

regler ska utredaren komma med förslag på ansvarsfördel-

ningen.

Utredaren ska vidare beakta rådets direktiv om genom-

förande av det avtal som ingåtts av European Community

Shipowners’ Associations (ECSA) och European Transport

Workers’ Federation (EFT) om 2006 års konvention om arbete

till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG.

Därutöver ska utredaren samråda med berörda myndigheter

och organisationer. En särskild referensgrupp bestående av

arbetsmarknadens parter på sjöfartsområdet ska tillsättas.

Utredaren ska lägga särskild vikt vid regelförenkling, t.ex.

åtgärder som minskar företagens administrativa kostnader eller

som ger en märkbar förändring i företagens vardag. Utredaren

ska lämna en konsekvensbedömning av de föreslagna åtgär-

derna. Om de föreslagna åtgärderna innebär kostnader för det

allmänna ska finansieringsförslag lämnas. Om de föreslagna

åtgärderna innebär kostnader för företag ska samråd ske med

Näringslivets regelnämnd.

Redovisning av uppdraget

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30

december 2009.

(Näringsdepartementet)